მოსწავლეს შეუძლია წერის საწყისი სტრატეგიების გამოყენება.

აქტივობის აღწერა

  • ენობრივ-გრამატიკული, სინტაქსური და სტილისტური ნორმების დაცვას წერის დროს;
  • ტექსტის გააზრებას;
  • ადეკვატური ლექსიკური ერთეულების გამოყენებას;
  • ნაწერის რედაქტირების ხერხების გამოყენებას;
  • თვითშეფასებას/ურთიერთშეფასებას;
  • სხვ.