მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფვრა.

აქტივობის აღწერა

  • დასახელებული სიტყვის გრაფიკული ხატის ამოცნობას;
  • სიტყვის ორთოგრაფიული ხატის დამახსოვრებას;
  • სიტყვათა გროვაში სამოდელო სიტყვის შემოხაზვას;
  • ასოებით სიტყვების შედგენას;
  • მოცემული სიტყვის ასოებით ახალი სიტყვების შედგენას;
  • სიტყვებში ერთნაირი და განსხვავებული ასოების ამოცნობას;
  • სიტყვაში გამოტოვებული ასოს ჩასმას;
  • მითითებული ადგილიდან კითხვის დაწყებას;
  • სხვ.  

  

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს:

წერილობითი კოდის გაშიფვრა, ანუ ენის გრაფიკული ერთეულების - ასოების ფონემურ ერთეულებთან - ბგერებთან შესატყვისობის გაგება და მისი ავტომატიზება ფუნდამენტურ ეტაპის წარმოადგენს მოსწავლის კითხვის უნარების განვითარებაში. მისი სწავლებისას უმეტესად გამოიყენება ფონეტიკურ და მთლიან სიტყვაზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდები.