მოსწავლეს შეუძლია კოორდინატთა მეთოდის ორიენტაციისათვის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • ორიენტირებს რუკაზე ან საკოორდინატო სიბრტყეზე კოორდინატების გამოყენებით (მაგალითად ასახელებს მოცემული წერტილის კოორდინატების მიახლოებით ან ზუსტ მნიშვნელობას; პოულობს წერტილს მოცემული მთელრიცხოვანი კოორდინატების მიხედვით);
  • ასახელებს საკოორდინატო ღერძების მიმართ მოცემული წერტილის ღერძულად სიმეტრიული წერტილის კოორდინატებს;
  • პოულობს პარალელური გადატანით მიღებული ფიგურის ნებისმიერი წერტილის კოორდინატებს მისი წინასახის კოორდინატებისა და მითითებული პარალელური გადატანის მეშვეობით.

შედეგზე ორიენტირებული დავალებები:

  • მოცემულ მართკუთხედს გვერდები აქვს საკოორდინატო ღერძების პარალელური, მისი სიგანე 3-ჯერ მეტია სიმაღლეზე და პერიმეტრი უდრის 56 ერთეულს.

ა) იპოვეთ მართკუთხედის სიგრძე და სიგანე

ბ) თუკი მოცემულია, რომ D=(9,2)  იპოვეთ A, B,  C წერტილების კოორდინატები.

a b c წერტილები