მოსმენით სხვადასხვა ტიპის ტექსტების ენობრივ-გრამატიკული სტრუქტურის მიხედვით განსხვავება

აქტივობის აღწერა

  • სხვადასხვა ტიპის ზეპირი ტექსტის ენობრივი მაორგანიზებლების გამოყენებას ტექსტის ამოსაცნობად;
  • სხვადასხვა ჟანრის, სტილის, ეპოქის ენისთვის დამახასიათებელი ენობრივი ფორმების ამოცნობას, გაგებას, მათი მხატვრულ-ესთეტიკური ფუნქციის გააზრებას;
  • მეტყველების  ნაწილთა  ძირითადი  კატეგორიების,  მართლმეტყველებისა და მართლწერის წესების საფუძველზე ენობრივად და სტილურად გამარული  წინადადებების/ფრაზების/ტექსტის აგებას;
  • სხვ.