მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის ან ტექსტის ცალკეული ფრაგმენტის გარდაქმნა აზრობრივ ნახატად

აქტივობის აღწერა

  • ილუსტრაციების/ნახატების  მიხედვით  ტექსტის სიუჟეტის აღქმას და გადმოცემას;
  • ტექსტის მიხედვით სიუჟეტური ნახატის შექმნას;
  • ტექსტის მიხედვით შექმნილი ილუსტრაციების/სიუჟეტური ნახატების დასათაურებას;
  • ტექსტის შინაარსის გავრცობას/გაგრძელებას წარმოსახვით;
  • პერსონაჟთა  გარეგნობის,  ჩაცმულობის   აღწერასა   და  დასურათხატებას;
  • სხვ.