მხატვრული ტექსტის გააზრებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე დეტალების შეფასების უნარი

აქტივობის აღწერა

  • მხატვრულ ტექსტში გადმოცემული  ამბის გააზრებას/შეფასებას/გადმოცემას სხვადასხვა პერსონაჟის პოზიციიდან;
  • მხატვრულ ტექსტში მთავარი პრობლემის/კონფლიქტის იდენტიფიკაციას და მასთან პერსონაჟის მიმართების გააზრებას/ზეპირად გადმოცემას;
  • მხატვრული ნაწარმოების გასააზრებლად მნიშვნელოვანი დეტალების ადეკვატურად გაგებას/გადმოცემას;
  • მხატვრულ  ტექსტში  მიზეზ–შედეგობრივი  კავშირების  გააზრებას და მათ შესახებ  საუბარს;
  • ტექსტში  დასმული  პრობლემის  შეფასებას  საკუთარი  პოზიციიდან;
  • სხვ.