მხატვრული ტექსტების წაკითხვა და ადეკვატურად გაგება-გაანალიზება.

აქტივობის აღწერა

  • ტექსტის დაყოფას შინაარსობრივად დასრულებულ ნაწილებად;
  • ტექსტის ნაწილების დასათაურებას;
  • ტექსტში გამოტოვებული (ავტორის მიერ ნაგულისხმევი) ეპიზოდების აღდგენას;
  • ტექსტის შევსებას ან გავრცობას  სიუჟეტის გააზრების საფუძველზე;
  • პერსონაჟის დამახასიათებელი თვისებების/ნიშნების დაჯგუფებას იმის მიხედვით, თუ რა წერია პირდაპირ ნაწარმოებში, რაზეა მინიშნება და რა არ ჩანს საერთოდ, მაგრამ იგულისხმება;
  • ტექსტის კონკრეტული ეპიზოდის შინაარსის გადმოცემას;
  • ტექსტის შინაარსის დანაწევრებას სიუჟეტურ ხაზებად;
  • სხვ.

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

მხატვრული ტექსტის გააზრებაზე მუშაობისას ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ ქვეტექსტის (იმპლიციტური ინფორმაციის) წვდომის, მისი  ”ამოკითხვის” უნარიც,  რაც ტექსტის შედარებით  ღრმა  ანალიზს მოითხოვს.