მხატვრულ ტექსტებში ინფორმაციის მოძიება, წაკითხვა და გაგება.

აქტივობის აღწერა

  • წაკითხული/მოსმენილი მხატვრული ტექსტის პერსონაჟების ჩამოთვლას;
  • წაკითხული/მოსმენილი ტექსტის პერსონაჟთა ამოცნობას მათი დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების მიხედვით;
  • დიალოგის კითხვას წყვილებში / ჯგუფებში;
  • კითხვების დასმას წაკითხულის/მოსმენილის გარშემო;
  • ტექსტის და ილუსტრაციის შედარებას;
  • სხვ.