მიზნისა და კონტექსტის შესაბამისად საკუთარი სამეტყველო ქცევის წარმართვა

აქტივობის აღწერა

  • წინასწარ შერჩეული თემისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ზეპირი მოხსენების მომზადებას და წარმოდგენას;
  • სხვადასხვა ტიპის ზეპირი ტექსტის (რადიოგადაცემა, სარეკლამო რგოლი რადიოგადაცემაში და ა.შ.) შექმნას და წარმოდგენას;
  • სხვადასხვა ტიპის ზეპირი ტექსტების სტრუქტურისა და მაორგანიზებელი ელემენტების ცოდნის საფუძველზე კონკრეტული მიზნით (მსმენელის ინფორმირება, გართობა და ა.შ.) კონკრეტული აუდიტორიისთვის ზეპირი ტექსტის მომზადებას;
  • ჯგუფურ მუშაობას (ერთი კონკრეტული ამოცანის შესრულებას) ზეპირი ტექსტის შექმნის მიზნით;
  • სხვ.