მარტივი წინადადებების შედგენა ნაცნობ თემებზე.

აქტივობის აღწერა

  • კითხვაზე პასუხის გაცემას;
  • შეკითხვის დასმას;
  • მოცემული სიტყვების გამოყენებით წინადადების შედგენას;
  • მოვლენის/პერსონაჟის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების ჩამოწერას;
  • სხვ.