მარტივი ტექსტის არსებითი ენობრივ-გრამატიკული ნიშნების ამოცნობა

აქტივობის აღწერა

 

  • წინადადების წევრი სიტყვებისათვის კითხვების დასმას;
  • წინდადების  წევრი   სიტყვების   დაჯგუფებას  შინაარსობრივი თვალსაზრისით;
  • ვინ და რა ჯგუფის არსებითი სახელების ამოცნობას;
  • საგნისა და მოქმედების  აღმნიშვნელი  სიტყვების  ერთმანეთთან დაკავშირებას;
  • სხვ.

 

რეკომენდაციები მასწავლებლებს

იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა შეიძინონ გარკვეულ ლინგვისტური კომპეტენციები და, შესაბამისად ჩამოუყალიბდეთ ძირითადი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები, ტექსტის შინაარსისა და ფორმალური მახასიათებლების გარდა, აუცილებელია ყურადღება მიექცეს მოცემული ტექსტის ენობრივი ფენის დამუშავებაც.