მარტივი ინფორმაციული ტექსტების შედგენა და გაფორმება კომპოზიციური მახასიათებლების დაცვით.

აქტივობის აღწერა

  • ტექსტის სიუჟეტის გააზრებას;
  • შინაარსის ორგანიზებას;
  • ინფორმაციის შეჯამებას, შეჯერებას, ორგანიზებას;
  • ინფორმაციის  ორგანიზებულად  გადმოცემას  წერილობითი  სახით;
  • მოცემული მოდელის მიხედვით ტექსტის შედგენას და გაფორმებას;
  • ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე ზრუნვას;
  • სხვ.

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

აღნიშნული შედეგის მისაღწევად, ძალზე მნიშვნელოვანია წერის წინა პროცესის სწორი და ეფექტური დაგეგმვა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მოსწავლეთა სააზროვნო უნარების განვითარებას, ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას.