კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ტექსტის უკეთ გააზრების მიზნით

აქტივობის აღწერა

  • წაკითხვის გარეშე ტექსტის თემის ამოცნობას;
  • ტექსტში  ინფორმაციის  მიგნებას საკვანძო სიტყვების მეშვეობით;
  • მორფოლოგიის   და სინტაქსის  ცოდნის  გამოყენებას  უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის ამოსაცნობად;
  • ლექსიკონის ინდექსის გამოყენებას;
  • კომპიუტერული საძიებო სისტემების გამოყენებას;
  • კრიტერიუმების შემუშავებას  ინფორმაციის  წყაროს  საიმედოობის შესაფასებლად;
  • სხვ.