კითხვის მარტივი სტრატეგიების გამოყენება.

აქტივობის აღწერა

  • საბავშვო ჟურნალიდან მისთვის საინტერესო ტექსტის შერჩევას და ამ არჩევანის დასაბუთებას;
  • პირობითი ნიშნების მიხედვით წიგნში მითითებული ადგილის მოძიებას;
  • ვარაუდების სქემის  შევსებას მასწავლებლის დახმარებით;
  • ტექსტში უცნობი სიტყვების იდენტიფიკაციას და მონიშვნას;
  • არსებული ლექსიკური მარაგის აქტივაციას;
  • ახლად შეძენილი ლექსიკური მარაგის გამოყენებას;
  • ინფორმაციის დასაზუსტებლად კითხვების დასმას;
  • სხვ.

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

სწავლა-სწავლების ამ ეტაპზე ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლე შეეჩვიოს საკუთარ კითხვის პროცესზე დაკვირვებას მისი კორექტირებისა და რეგულირების მიზნით. კითხვის გასაადვილებლად მუდმივად უნდა ხდებოდეს მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის განახლება და შევსება  ისეთი სიტყვებით, რომელთა ცოდნა და გამოეყენება აუცილებელია ასაკის შესაბამისი საკითხავი ამოცანების გადასაწყვეტად.