1. 1.            სამეტყველო ფუნქციები

1.1.             სოციალური ურთიერთობები

1.2.             ინფორმაციის გაცვლა

1.3.             აღწერა/დახასიათება

1.4.             ემოციური რეაქციების გამოხატვა

1.5.             დროში ორიენტირება

1.6.             სივრცეში ორიენტირება

1.7.             აუცილებლობა, ვალდებულება, აკრძალვა

1.8.             ლოგიკური კავშირები

1.9.             ინტერაქცია საკლასო ოთახში  

 

 

 

რუბრიკა

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

 

1.1.სოციალური ურთიერთობები

დონე - სIII, IV

დონე - სV,  VI

მისალმება/ დამშვიდობება

Ciao! A presto! A domani!

A stasera! A più tardi! A dopo! Ci vediamo dopo.

Tutto bene? Piacere di vederti.

Ci vediamo domani. Ci vediamo fra una settimana.

პიროვნების წარდგენა/გაცნობა

Ti presento... Piacere. Sei Gabriele? Piacere di conoscerti.

È l’amico/a di… Lei è  il signor Bianchi?

Mi permetta di presentarLe…

Piacere di rivederti.

თავაზიანი მიმართვა

 

Mi piacerebbe...! Mi scusi, signore/a… Mi sa dire... Mi può dire…

Mi permetterebbe...

Certo, sarei lieto di…

Mi daresti un passaggio?

მობოდიშება

Mi scusi!

 Mi scusi!

მადლობის გადახდა

 

Grazie! Grazie mille! Grazie infinite!

Sono contento/a.

Grazie di tutto. Non ti preoccupare. Che bello!

მილოცვა, კეთილი სურვილების გამოხატვა

Buon Compleanno! Buon Anno! Buona Pasqua!

Complimenti.

Congratulazioni.

Felicitazioni.

წახალისება/შექება

 

Coraggio! Bravo! Sono fiero/a.

È interessante! Buona idea!

Sono contenta per te.

Ottimo! Hai lavorato bene!

Non c’è male.

რჩევა - დარიგება

Ti consiglio di... Che cosa ne pensi? Penso che…

Mi può dire…?

Meglio provare l’altro... Meglio andare in vacanza.

Prendi in considerazione che…

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება, უარის თქმა

 

 

Ti consiglierei…Vieni da me? Sarebbe bello. Perché  no? Volentieri. Sarai libera?

D’accordo! Sei gentile! Volentieri!

Non posso. Sono impegnato/a

Se puoi…Un’altra volta.

Sarebbe utile… Che cosa posso fare per te? Ti do una mano?  Perché  non puoi…? Accetto con piacere…

Mi dispiace ma…

შეხვედრის დანიშნვა,

დათანხმება, უარის თქმა

Quando possiamo vederci?

Potresti venire alle sei.

Va bene! Perfetto!

Non posso. Sono impegnato/a. Ti incontrerei volentieri.

Lunedì alle cinque  per me va benissimo.

Non è possibile. Mi dispiace ma ho un appuntamento…

Sei d’accordo? Possiamo incontrarci? Cosa ne dici di lunedì? Temo di no, sono impegnato/a.

 

აკრძალვა

Non fare rumore! Non aprire la finestra! Non correre nel corridoio!

È proibito!  E’ vietato!

È proibito fumare! Ti proibisco di fumare!

ინტერაქცია სუფრასთან

 

 

Per favore, mi passi…? Vuoi assaggiare? È buono.  L’assaggio anch’io!

Basta così, grazie. Che cosa vuoi da bere? Ne vuoi ancora una fetta? No, grazie.

Che cosa vuole assaggiare?

Va bene così, grazie.

La colazione è pronta. Che buono! Che cosa desidera? Niente, grazie. Sono a dieta. Sono vegetariano/a.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

Quanto costa…? Posso provare? È caro.

Come paga, Signore/a? In contanti. Con la carta di credito.

Quanto costa? Questa giacca è cara. Guardo un po’.

Ti sta bene. Non ti sta tanto bene. È bello questo vestito blu.

დაჯავშნვა/ჯავშნის გაუქმება

Vorrei prenotare… Vorrei prendere due biglietti. Mi dispiace ma questo posto è riservato. Mi dispiace, non posso annullare…

Timbrare il biglietto.

Questo posto è per fumatori?

 

ინტერაქცია მგზავრობისას

 

 

 

 

Quale autobus  va alla stazione? Quanto pago per il viaggio? Dove scendo? La valigia è pesante.

 

Ho sbagliato il binario del treno.

A che ora parte il treno? Quando è il volo? Quando atterra l’aereo? Non dimenticare di obliterare/timbrare. Il treno è diretto? Il treno è in ritardo di cinque minuti. Il treno parte dal terzo binario.

მიმოწერა (მიმართვის, გამომშვიდობების კლიშეები)

Signora…Signore… Caro/a…

Sono contenta di…

Ci vediamo presto. Tanti saluti.

Baci. Tanti baci. Un abbraccio. Tuo/a…

Grazie per … Con stima.

Distinti saluti.

Vorrei  ringraziarti per…

პოზიციის გამოხატვა, სხვისი აზრის გაზიარება ან უარყოფა

Sono d’accordo. Non sono d’accordo. Vorrei solo dire che…

Secondo me… Penso che…

Non ne discuto. Questa idea non mi piace. Non è accettabile. Ti credo.

სატელეფონო საუბარი

 

Con chi parlo? Posso parlare con...? Ti chiamo più  tardi. Posso lasciare un messaggio? Ho ricevuto alcune telefonate. Lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. Lei ha sbagliato numero.

Puoi chiamarmi…Adesso ricordo... A più tardi…

 

 

1.2.ინფორმაციის გაცვლა

 

 

პირადი მონაცემების შესახებ: სახელი, გვარი, ასაკი, მისამართი

Sono studente/studentessa. Quanti anni hai?  Ho dieci anni. Dove abiti? Abito in via Sallustio n.3, a Roma. Dove sei nato/a? Qual è il tuo indirizzo?

Nome, cognome, età, telefono, cellulare, indirizzo, recapito, stato civile, codice fiscale.

ეროვნებისა და წარმომავლობის შესახებ

Di dove sei? Di quale nazionalità  sei? Da dove vieni? Lui è inglese, francese, cinese, giapponese...

Qual è la tua cittadinanza? Qual è il tuo paese di nascita?

თავისუფალი დროის გატარების შესახებ

Come passi il tempo libero? Qual è il tuo hobby? Mi piace… Faccio collezione di francobolli. Ti interessa…? Mi piace leggere i fumetti. Mi piace giocare al computer.

Qual è il tuo passatempo preferito? Gioco a carte. Gioco al computer.

პროფესის /ხელობის შესახებ

Che lavoro fa? Mia mamma è casalinga. Mio  papà è architetto.

Laura è l’insegnante di mio figlio.

Che cosa vorresti fare da grande? Vorrei fare la modella. I miei genitori vogliono… Io vorrei diventare un pilota.

ჯანმრთელობის შესახებ

Che cosa ha Maria? Come si sente oggi? Bene. Non tanto bene. Male. Si sente male. È guarito/a. Sto meglio. Ho un mal di stomaco terribile.

Lei ha bisogno di una visita dal dottore. Dove ti fa male?

 

სურვილის, საჭიროების, მოთხოვნილების შესახებ

Voglio…Vorrei... ho bisogno di…avrei bisogno di…ho voglia di…

Vorrei… Il mio desiderio è…

Andiamo…

1.3.აღწერა /დახასიათება

 

 

ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა.

Com’è fisicamente? È alto/a, basso/a, magro/a, grasso/a...

Lui/Lei pesa...

Si veste  alla moda.  È di moda.

Che taglia hai? Piccola, media, grande. Che misura porti? Sei tu in questa foto? Perché non ti trucchi? È stravagante. Hai visto la mia nuova gonna? Ti sta bene questo cappotto. Mi piace  il colore.

დადებითი და უარყოფითი  შეფასებები

Bello! Mi piace questo film. Non mi piacciono i gialli. Mi piacciono i film romantici. Questo spettacolo è divertente.

Cosa ne pensi? È originale.

È autentico. È di qualità.

 

 

1.4.ემოციური რეაქციების გამოხატვა

 

220\">

 

სიხარული, აღფრთოვანება,

კმაყოფილება

Che bello! Stupendo! Straordinario! Eccezionale! Perfetto! Finalmente! Impossibile!  Sei contento/a? Sono molto contento/a. 

220\">

Davvero? È incredibile! Non ci posso credere!

ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული, აღშფოთება, გაღიზიანება

Che vergogna! Sono deluso/a.

È impossibile! Mi dispiace.

È insopportabile!

220\">

Non lo/ti sopporto più! Non lo accetto!

Tu trovi sempre una scusa! Che delusione!

გაკვირვება

 

Non è vero!

È pazzesco! Niente di speciale!

220\">

Non ci credo! Che sorpresa! È incredibile! È davvero molto strano! Non mi interessa!

ინტერესი

 

Sono curioso/a! È interessante!

220\">

È davvero molto interessante!

Mi togli una curiosità, per favore?

გულგრილობა

Non mi interessa affatto! Per me è uguale!

220\">

Come vuoi! Fai come ti pare e piace! Niente di speciale!

1.5.დროში ორიენტირება

 

220\">

 

ქრონოლოგია

 

 

La mattina, la sera, la notte. Di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte. Che ora è? Che ore sono?

Che giorno è oggi? Quanti ne abbiamo oggi?

Prima… Poi… Dopo…Alla fine…

220\">

Adesso…Ora…Per la prima volta…La prossima settimana.

L’anno scorso. Alla prossima lezione.

სიხშირე

 

 

Signore/a, Lei prende spesso il treno? Ogni lunedì. Lavora ogni giorno. Lui/lei viene a trovarmi spesso/di rado.

220\">

Ogni tanto… Spesso… Non sempre… Raramente… Tre volte alla settimana… In generale… Mai… Durante...

თანადროულობა

 

 

Quando lui si è alzato dal letto faceva freddo. Lui/Lei guardava la TV e parlava al telefono.

 

220\">

È  arrivato/a qui il giorno in cui noi siamo partiti per le vacanze. È entrato in macchina ed è  cominciato a piovere fortissimo.

ხანგრძლივობა

 

 

Lui/Lei ha lavorato per tre anni.

È aperto dalle 9 alle 13. 

220\">

È da tanto che lui/lei è andato/a via.

Marco spesso andava al cinema.

Da bambino Luigi giocava sempre con suo fratello.

1.6.სივრცეში ორიენტირება

 

220\">

 

ადგილმდებარეობის მითითება

Sopra…Sotto…A due passi…Davanti…

220\">

Al piano di sopra…In cantina…Di fronte…

გზის, მიმართულების, დანიშნულების ადგილის მითითება

È partito/a  per Firenze.

Quanto è vicino/lontano? Dov’è la stazione/la fermata? In fondo alla strada. A destra di… A sinistra di…

220\">

È andato/a verso il/la…Vicino a… Lontano da… Deve attraversare la strada principale… Dopo il primo semaforo, sempre dritto…

1.7.აუცილებლობა, ვალდებულება, აკრძალვა

 

220\">

 

 

Dobbiamo prendere…

Attenzione!

220\">

Non superare la linea gialla!

È necessario… È obbligatorio… È proibito…Sono costretto/a a…

1.8.ლოგიკური კავშირები

 

220\">

 

მიზეზი, შედეგი, მიზანი

Perché? Per quale motivo? Per mezzo di…Per quanto riguarda…

220\">

Per quale ragione? Va bene così!

პოზიცია

Al contrario… A proposito…

220\">

Al contrario di… Però…Altrimenti…

პირობითობა

Se ti va...

220\">

In caso di…

1.9.ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

220\">

 

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის მიმართვა/შეკითხვა

 

 

Fate un’analisi dei fatti sotto/sopra indicati. Lavorate in coppia. Ripeto

che…Non capisco perché… Che cosa ne pensate? Prego… Per favore…Vero, giusto… Falso, non è vero…È sbagliato. Posso leggere, prof.?

Come posso risolevere questo problema?

220\">

Fate la presentazione dei fatti sopra indicati/sopra riportati…

Professore, è difficile risolvere questo problema. Come posso scrivere…?

         

 

 1. ლექსიკა

2.1.    ინდივიდი

2.2.    ინდივიდის გარემოცვა

2.3.    მედია

2.4.    ორიენტირები

2.5.    ყოველდღიური აქტივობები

2.6.    დღესასწაულები და ზეიმები

 

რუბრიკა

მაგალითები

2.1.ინდივიდი

დონე - სIII, სIV

დონე - სV, სVI

სხეული

Il corpo umano, occhi, orecchie, fronte, guance, labbra, naso, lingua, braccio, gambe, piede, stomaco, pancia…

Colonna vertebrale, polmoni, gomito, collo, costole ...

გარეგნობა

Avere i capelli lunghi,
essere biondo/a, castano, avere i capelli rossi, essere calvo.
Essere magro/a, bello/a, brutto/a, grasso/a. Avere un viso rotondo, grande. Avere gli occhi blu, marroni, neri.  È carino/a, bello/a.

Avere i capelli  lunghi, mossi, ricci, a coda di cavallo, i baffi. Essere attraente/seducente.

 

ტანსაცმელი, აქსესუარები

Una giacca, un cappotto, un  impermeabile, un costume da bagno, una camicia da notte, una camicia, i sandali, gli stivali, le scarpe da ginnastica, il  cappello, il berretto, l’orologio, la 
cintura, le bretelle, una borsa, l’ombrello, la sciarpa, gli occhiali da sole, i guanti, i gioielli, gli orecchini, una collana, l’anello, il  bracciale, la spilla ...

Una giacca, le pantofole, una camicia a fiori, a  quadri, a righe...

 

ჰიგიენა

Un profumo, un gel doccia, la crema, la crema detergente, la schiuma da barba, il bagnoschiuma, il trucco,  il rasoio, la spazzola… Risciacquare, pulire, asciugare, farsi la barba...

Un dopobarba, le unghie, un rossetto, la cipria, gli ombretti, il mascara, tagliare, truccarsi...

 

ჯანმრთელობა/

ავადმყოფობა

 

 

Essere malato/a, 
avere la febbre, avere  mal di gola/il  raffreddore/la tosse. Esaminare, ascoltare, guarire, sensazione di stanchezza, riposo a letto, stare meglio/bene.

Sentirsi male, avere la diarrea/nausea, avere un’ infezione all\'orecchio. Distorsione, essere in buona forma/in ottima salute, antidolorifico...

ხასიათი

Sorridente, divertente, serio, stupido, bello, dolce, pazzo,
tranquillo, rumoroso, nervoso, educato, maleducato, loquace, laborioso, curioso, generoso, realistico, pensieroso, caldo, aggressivo, dinamico, femminile, organizzato, istruito, creativo, amichevole, ottimista,
Avere un buon carattere, essere cattivo/insopportabile...

Orgoglioso, ambizioso, temerario, goffo, pretenzioso, laborioso, intraprendente, ignorante, socievole, stravagante, generoso, anticonformista, autoritario, ipocrita, avere/non avere senso dell\'umorismo ...

 

შეფასება და ემოციური რეაქციები

 

 

Sorridere, ridere, piangere, arrabbiarsi, essere felice/arrabbiato/sorpreso/triste, molto/tanto/troppo amato. Amore, odio, preferisco..., per favore..., mi piacerebbe..., trovare facile/difficile, essere cattivo/bello/buono/interessante, avere paura di ...

La frustrazione, la sensazione di..., trovare bello/piacevole/

sgradevole/originale.
Dispiacersi, essere deluso/a...

 

 

2.2.ინდივიდის გარემოცვა

 

 

ადამიანი

 

 

Una persona, un vecchio, uno straniero, ricco, povero, adolescente, adulto, anziano, un bambino/una bambina, maschio, femmina ...

 

Un cieco, un sordo, un sordomuto,un cittadino, un bambino, minore, maggiore, un barbone, un disoccupato, un disabile, un intellettuale...

 

ცხოვრებისეული

ეტაპები

L’infanzia, l\'adolescenza, l’età adulta, la vecchiaia, la nascita, la morte ...

 

La nascita, l\'invecchiamento, la morte ...

 

ოჯახი

 

 

Il figlio maggiore /minore, single, il/la nipote, il cugino, la cugina,
il matrimonio, le nozze ...

I genitori, un figlio, una figlia, un maschio, una femmina,una bella ragazza, i gemelli, un figlio adottivo ...

 

გეოგრაფული დასახელებები, ეროვნება, წარმომავლობა

Il paese, la regione,
Inghilterra, un inglese,
La Svizzera, uno svizzero,
Belgio, un belga,
Francia, un francese,

Egitto, un egiziano,
Messico, un messicano,
Giappone, un giapponese,
Brasile, un brasiliano,
Colombia, un colombiano,
Marocco, un marocchino,
Paesi Bassi, Gran Bretagna,
Stati Uniti,...
Nord America, Sud America, Europa, Asia, Oceania, Antartide, Africa, un africano, Australia, un australiano,
Le Alpi, gli Appennini, la Costa Azzurra...

Il Medio Oriente, avere/chiedere la cittadinanza, la doppia cittadinanza, nativo, straniero/a, nordafricano, scandinavo ...

 

სოფელი/ქალაქი

Un campo, un percorso, un giardino, una vite, la vendemmia, in campagna, il fienile, il  pollame, il bestiame, una stalla ...
un quartiere, un palazzo, un grattacielo, una strada privata, un parcheggio, il sottopassaggio, la piazza, una panchina, un prato, una statua, un laghetto, una fontana, un monumento, la cattedrale, un negozio, l’officina, un ospedale, la pubblicità ...

Un percorso, un cimitero, il capannone, i macchinari, l’ agricoltura, l’illuminazione, l’edilizia, gli impianti ...

 

სურსათი

Manzo, agnello,vitello, maiale, pollo, pesce, marmellata, miele, succo di frutta, arancia, banana, fragola, uva, cetriolo, pomodori, insalata, fagioli, formaggio di capra, parmigiano reggiano,
salsicce,  prosciutto crudo/cotto, pesce affumicato, sottaceti ...

Una specialità, una bistecca, il basilico, il prezzemolo...

 

ფოსტა/ პერსონალი

Un ufficio postale, un timbro, un impiegato, una busta, la cartolina, il pacchetto, il postino, la posta elettronica, la posta centrale...

Una cassetta postale, un distributore, una cassa di risparmio, il mittente, il destinatario...

 

საზოგადოება და სახელმწიფო

 

 

 

La repubblica, la monarchia,la bandiera (tricolore), l\'inno nazionale/d’Italia, la lingua nazionale, il presidente, il primo ministro, il Parlamento, il municipio, il sindaco, un confine, un dipartimento, un capoluogo di regione, la provincia, la regione, la legge, l’esercito, la guerra, il governo ...

 

Lo Stato, la Costituzione, il Consiglio di Stato, l\'Assemblea Nazionale, il Senato, la moneta unica europea, l’Euro, il membro, il senatore, il potere esecutivo/legislativo/giudiziario,
la società, un partito politico (sinistra/destra), un’elezione, una mappa elettorale, il voto, una campagna elettorale, un’amministrazione, un funzionario del governo, il comune, l’economia, l’industria, l’agricoltura, i costumi, il patrimonio  nazionale/universale, 
lo sciopero dei treni/degli aerei/della metropolitana... il sindacato, un evento, il codice penale/ civile, dichiarazione dei Diritti dell\'Uomo e del Cittadino

განათლება

 

 

 

La scuola elementare/primaria /secondaria, superare un esame, uno studente, una studentessa, il collegio, le  scuole superiori, uno studente del college, un esame, l’Università, l’Istituto.

Listen

Read phonetically

 

L’istruzione primaria/secondaria, l\'apprendimento, un certificato scolastico, l’istituto professionale, la scuola di specializzazione, l\'anno accademico, la facoltà di..., la  valutazione a livello nazionale, il primo ciclo, il secondo ciclo...

კვების ობიექტები, კერძები/პერსონალი

 

 

 

Una caffetteria, un bar, la mensa, un ristorante, un cuoco, un/una cameriere/a, il menù, il piatto, l’antipasto, le  patatine, la pizza, gli gnocchi, le lasagne, il dessert,...

McDonald\'s, l’aperitivo, l’insalata, le patatine fritte, la torta, il sandwich, la  ricetta, gli ingredienti, il pub, il ristorante, il  menù, le bevande analcoliche, i dolci, primi piatti/secondi piatti, una sana alimentazione, la spazzatura.

ტრანსპორტი/ პერსონალი

 

 

 

La stazione, il porto, l’aeroporto, il viaggiatore, l’autostop, l’auto, una macchina, una fermata, un biglietto, un controllore, un treno, un ufficio informazioni,

l’uscita, l’ingresso, la linea gialla, la banchina, il molo, la nave...ListenRead phonetically

 

La coincidenza, la moto, il treno, l’aereo, il motorino, il pullman, un pulmino, un viaggio di andata e ritorno, un sedile, la  prima/la seconda classe, i fumatori/non fumatori, la direzione, il capitano, l’autista...

კულტურის ობიექტები/

პერსონალი

 

Una sala da concerto, una mostra, rap, rock, pop, la banda, la decorazione, una discoteca, un centro culturale/scientifico, un giardino, una biblioteca, il festival, il concorso canoro, il direttore, un regista, un attore, un’attrice ...

 

Una discoteca, l’aula magna, il teatro musicale, una sala da musica, la sala da concerto, il compositore, il/la musicista, un direttore d\'orchestra, un/una flautista, un/una pianista, l’Opera, il/la cantante, un film di animazione, il museo, lo scienziato, la galleria fotografica, la mostra, il pittore, la pittrice, l’artista, lo scultore, il monumento...

სპორტი

 

 

 

 

Un atleta, un giocatore, una partita di calcio/di tennis/di pallavolo/di pallacanestro, il portiere, l’avversario, un pareggio, il primo/secondo tempo, una squadra vincente, la vittoria, un arbitro, un allenatore, un concorso, il campionato, un campione, una medaglia d’oro/d’argento/di bronzo, gli sport di combattimento (pugilato, judo, karate), gli sport individuali (alpinismo, ciclismo, tennis), le squadre sportive...Listen

Read phonetically

 

Gli sport invernali, i giochi olimpici, il difensore, l’arbitro, il punteggio, la piscina, l’allenatore, lo stadio...

Listen

Read phonetically

 

ეკოლოგია

L’ecologia, l’inquinamento, la protezione della natura, le catastrofi, la lava, il vulcano, il pianeta.

L\'ecologia, l’inquinamento industriale /dell\'aria/dell’acqua/

della terra. Proteggere il pianeta, le catastrofi terrestri, l\'eruzione vulcanica, il terremoto, lo tsunami, il pericolo, le catastrofi ecologiche, il clima, la radioattività.

 

2.3.მედია

 

 

ტელევიზია/რადიო

 

 

 

 

La televisione, la TV, le trasmissioni televisive, le trasmissioni radiofoniche, il meteo, la pubblicità, Rai1, Rai2, Rai 3, Rete4...Film, telefilm/telenovela, il  presentatore, le informazioni specifiche, il commentatore, l’attualità, i  mezzi di comunicazione di massa, il logo, il/la giornalista; il video clip, il video, la videocamera, le notizie dal mondo...ListenRead phonetically

Una guida ai programmi, una stazione radio, una sala radio, una televisione, il meteo, il logo, il telegiornale, un documentario, la TV satellitare, un canale satellitare, i canali TV, un tipo di programma, un inviato speciale, i sottotitoli, la  trasmissione doppiata, uno sceneggiato, una saga familiare, un gruppo editoriale, le notizie politiche, i dibattiti, le interviste...

პრესა

 

Un  quotidiano, una rivista, l’articolo, il titolo, il sottotitolo, le notizie, la stampa, l’argomento, il furto, la rapina, l’incidente, l’omicidio, la vittima, il sequestro di persona, l’incendio, un giornale sportivo…

Un titolo, una rivista mensile, un giornale, un settimanale, un giornale di notizie, le indagini, i principali quotidiani nazionali, i quotidiani regionali/locali/ nazionali, le riviste femminili...

ინტერნეტი

 

 

 

 

Un computer, una tastiera, un tasto, un monitor,  il mouse,  un CD, un sito web, l’e-mail, gli allegati, la chiocciola, una casella di posta elettronica, un forum su Internet, un destinatario, il mittente, internet, il virus, la corretta installazione, il menù, il pulsante, avviare, copiare, incollare, stampare, fare una ricerca, scaricare ...

Modem, software, le cartelle, i file, i dati, le  opzioni, la barra degli strumenti,  il puntatore, il display, personalizzare, collegare, cancellare, rinominare, formattare, selezionare, registrare, masterizzare, bloccare...

 

 

2.4.ორიენტირები

 

 

დრო

საათი, დღის მონაკვეთები, წელი

Un minuto, un\'ora, mezz\'ora, un quarto d\'ora, tre quarti d\'ora, a mezzogiorno, a mezzanotte, il giorno, la mattina, la sera, la notte, una settimana, la stagione, la primavera, l\'estate, l’autunno, l’inverno, l\'anno, presto, tardi, in tempo, fra poco, essere in ritardo/in anticipo/in orario...

L’orologio, la sveglia, il calendario, l\'altro giorno, l\'età, tutto il tempo, durante il giorno, tempo fa, di recente...

 

აწმყო

Oggi, ora, in questo momento…

Attualmente, proprio ora, adesso ...

წარსული

Ieri, l’altro ieri, due giorni fa..., sabato  passato/scorso, allora...

In precedenza, una volta, proprio ora, al momento ...

მომავალი

Domani, dopodomani, presto, giovedì  prossimo, in futuro...

 

Fino ad allora, subito, immediatamente, il giorno dopo

წინსწრება

 

Prima, in primo luogo, dal momento che, fino ad ora, cinque giorni fa, quel giorno, il giorno prima, quella mattina, in questo momento ...

In primo luogo, due giorni fa, quattro giorni prima ...

მერმინდელობა

 

Allora, dopo dieci giorni, alla fine, due giorni dopo, il giorno dopo ...

Successivamente…

სისწრაფე

 

Subito, immediatamente, improvvisamente, finalmente ...

Velocemente, in un istante…

სიხშირე

Spesso, raramente, ogni mattina, ogni tanto, una volta alla settimana/al mese ...

Spesso, a volte, regolarmente...

ხანგრძლივობა

 

Per lungo tempo, per tutto il tempo, durante, dal momento che, al tempo stesso, una volta, dal ...  al ..., 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi, durante ...

Listen

 

Mentre, nel frattempo ...

 

სივრცე/ადგილმდებარეობა

 

Essere in cima, nord, sud, est, ovest, vicino/lontano, destra/sinistra, accanto a..., nei pressi di ..., in alto, in basso, a terra, sopra, sotto, fuori, dentro, ovunque, da nessuna parte, intorno ...

Intorno..., lungo…, da nessuna parte, da qualche altra parte ...

 

 

 

მახასიათებლები

 

 

 

 

Buio, luce, enorme, bello, vecchio, nuovo, fresco, caldo, pesante, piatta, rotonda, ovale, rettangolare, veloce, lento, magnifico, straordinario, leggibile, illeggibile, semplice, romantica ...

Legno, ferro, lana, cotone, pelle, seta, plastica, gomma, polistirolo, argento, rame, oro, pietra,vetro, di colore rosso, grigiastro, verdastro, amaro, morbido, arrugginito, sorprendente, soffocato, sofisticato ...

Listen

 

რაოდენობა

 

 

 

Molti, pochi, basta, un chilo di..., un litro di..., mezzo litro di..., una fetta, un pezzo di ...,  un vaso, un po’  di..., un bicchiere, una bottiglia di..., un pacchetto di..., molti..., la metà, un terzo, un quarto....

Mezzo chilo, un etto, una dozzina, un piatto, un mucchio di persone, una folla, una fila...

 

2.5.ყოველდღიური აქტივობები

 

 

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები

 

 

Indagare, descrivere, comprendere, riflettere, imparare, spiegare, conoscere, scegliere, gustare, ascoltare, ricordare, interagire, scoprire, fare una scelta, ricordarsi, consigliare, parlare, guardare, riconoscere, fare confronti ...

Esprimere le proprie opinioni, discutere, guardare, parlare, prendere parte ad una discussione, giudicare, cogliere, percepire, apprendere, formulare ipotesi, per esempio...

 

ტელეფონით სარგებლობა

 

 

Chiamata, comporre il numero, fare un numero sbagliato, richiamare, rispondere a una chiamata, riagganciare,
inviare/lasciare un messaggio, online ...

Il numero sbagliato,
inserire la scheda telefonica, avere qualcuno al telefono, ricaricare, digitare il PIN, fare una telefonata, una segreteria telefonica...

დასვენება, გართობა

 

 

Guardare la TV, ascoltare la musica/radio, giocare a scacchi/carte, passeggiare…

Film, museo, teatro, cinema, lo show preferito, le vacanze al mare/in montagna, 
la vita notturna, pittura, gli sport invernali, alpinismo, trekking, i viaggi ...

Lanciare i dadi, celebrare/ festeggiare la vittoria della squadra preferita, un gioco di società, il canottaggio, collezionismo...

სპორტი

 

Vincere/perdere una partita, le regole del gioco, praticare uno sport, il tennis, il calcetto, il campionato, i mondiali di calcio..

Gioco, arbitro, attacco, fischiare, segnare un gol, fare  canestro, passare la palla, sconfiggere  l’avversario, battere il record, partecipare a un torneo di scacchi ...

მგზავრობა, გადაადგილება

 

Prendere il treno/metró/bus/ battello/taxi, volare, andare a piedi/in bicicletta/a cavallo, acquistare i biglietti, abbonamento...

Scendere alla stazione, prendere/perdere il  treno, salire sull’autobus, il biglietto, il parcheggio...

 

ფინანსური ოპერაციები

 

 

Pagare con un assegno/in contanti/con la carta di credito, soldi da cambiare...

 

Risparmiare, spendere, lo stipendio, convertire, pagare a rate, prendere a credito, pagare un debito, la bancarotta, prendere in prestito, ricevere gli interessi, investire...

 

2.6.დღესასწაულები

და ზეიმები

 

 

La festa religiosa/nazionale, la festa, il compleanno, la cartolina di Natale, Babbo Natale, l’albero di Natale, un regalo, gli articoli da regalo, le ghirlande, la festa di carnevale, la maschera, la vigilia di Natale, la Pasqua, l’uovo di cioccolato/di Pasqua, le campane, l\'Epifania, la Befana, l’Ascensione, l’Assunzione, Ognissanti, la festa della Repubblica, i fuochi d\'artificio, la sfilata, il Festival di Sanremo, la Festa della Liberazione, la Festa del Lavoro, la festa della Mamma, il cenone, il veglione, il cocktail, un banchetto, una festa,  gli auguri,  esprimere un desiderio, ricevere/consegnare un dono, organizzare una festa, brindare...

 

 

 

 

 

 

 

3. გრამატიკა 


 • არსებითი სახელი, მამრობითი და მდედრობითი სქესის მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვის წარმოება/Il sostantivo: genere maschile e femminile; numero   singolare e plurale
 • განუსაზღვრელი და განსაზღვრული არტიკლები/Gli articoli indeterminativi e determinativi
 • პირის ნაცვალსახელები/I pronomi personali
 • პირდაპირი, ირიბი და შერწყმული დამატებები მარტივ და რთულ დროებთან და მოდალურ ზმნებთან/Pronomi diretti, indiretti e combinati con i tempi semplici, composti e con i verbi modali.
 • ჩვენებითი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები/Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi
 • კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები/Gli aggettivi e i pronomi  possessivi
 • განუსაზღვრელი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები/Gli aggettivi e i pronomi  indefiniti
 • კითხვითი და ძახილის ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები/Gli aggettivi e i pronomi interrogativi ed esclamativi
 • მიმართებითი ნაცვალსახელები /I pronomi relativi
 • თვისებითი ზედსართავი სახელები : მდედრობითი სქესისა და მრავლობითი რიცხვის წარმოება /Gli aggettivi qualificativi: la formazione del femminile e del plurale
 • ზედსართავი სახელის შედარებითი და აღმატებითი ხარისხები/Il superlativo relativo e assoluto dell’aggettivo.
 • რაოდენობითი და რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები/Gli aggettivi numerali  cardinali  e  ordinali. 

ზმნა / Il verbo 

 • ზმნის სამი ჯგუფი /Le tre coniugazioni dei verbi
 • კილო, დრო /Il modo, il tempo
 • აქტიური და პასიური ფორმები/La forma attiva, la forma passiva
 • ნაცვალსახელოვანი და უკუქცევითი ფორმა/La forma pronominale e riflessiva
 • ზმნის უპირო ფორმა/La forma impersonale
 • მოდალური ზმნები/I verbi servili (modali)

 

თხრობითი კილო და მისი დროები /tempi dell’indicativo  

 • აწმყო/Indicativo presente
 • ნამყო უწყვეტელი/Imperfetto
 • ნამყო დროის მიმღეობა/Participio passato
 • მარტივი მომავალი დრო/Futuro semplice
 • წინარე მომავალი დრო/Futuro composto (anteriore)
 • ნამყო წინარე წარსული/Trapassato prossimo
 • ძველი წარსული სრული/ნამყო წყვეტილი/Passato remoto
 •  წინარე ძველი წარსული დრო/Trapassato remoto
 • სრული წარსული დრო (ნამყო წყვეტილი)/Passato prossimo 
 • თხრობით კილოში დროთა შეთანხმება/Concordanza dei tempi all’indicativo  
 
ზმნის სხვა კილოები /Altri modi verbali  

 • ბრძანებითი კილო/Modo imperativo
 • პირობითი კილოს წარსული დრო/Condizionale passato
 • კავშირებითი კილოს აწმყო დრო/Congiuntivo presente
 • პირობითი კილოს აწმყო დრო/Condizionale presente 
 

უპირო კილოები: ინფინიტივი (საწყისი ფორმა) და მიმღეობა/Modi impersonali: infinito e participio  

 • ინფინიტივური კილო/Modo infinito
 • მიმღეობითი კილო/Modo participio
  • აწმყო დროის მიმღეობა/Participio presente
  • ნამყო დროის მიმღეობა/Participio passato
  • მარტივი და შედგენილი გერუნდივი. გერუნდივი დამატებებთან/Il gerundio semplice e composto. Il gerundio con i pronomi. Stare+gerundio, Stare per+infinito.

 

ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები/ Le parti invariabili del discorso

 • წინდებულები/Preposizioni 
 • ზმნიზედები/Avverbi
 • კავშირები/Congiunzioni
 • შორისდებულები/Interiezioni

 

 ორიენტაცია სივრცესა და დროში/Orientarsi nello spazio e nel tempo

 

 • ორიენტაცია სივრცეში/Orientarsi nello spazio
 • ორიენტაცია დროში/Orientarsi nel tempo

 

წინადადების ტიპები / I tipi della frase

 • მარტივი წინადადება/La frase semplice
 • მტკიცებითი და უარყოფითი წინადადება / La frase affermativa e  negativa
 • კითხვითი წინადადება/La frase interrogativa
 • ძახილის წინადადება/La frase esclamativa
 • რთული წინადადება/La frase complessa
  • თანწყობილი წინადადება/Le proposizioni coordinate
  • ქვეწყობილი წინადადება/Le proposizioni subordinate
 • პირდაპირი ნათქვამი/ირიბი ნათქვამი. Il discorso diretto/Il discorso indiretto
 • პირობითი წინადადება/Periodo ipotetico

ლოგიკური და დროის გამომხატველი მაკავშირებლები / Le congiunzioni subordinative logico - temporali

 • დროის გამოხატვა /Espressione temporale
 • მიზეზის გამოხატვა / Espressione causale
 • შედეგისა და მიზნის გამოხატვა/Espressione  finale e conclusiva
 • წინააღმდეგობისა და დათმობის გამოხატვა/Espressione avversativa e consecutiva
 • პირობის  გამოხატვა / Espressione condizionale
 • შედარების გამოხატვა / Espressione comparativa

 

სიტყვათწარმოება – La formazione delle parole

 

 1. სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა
 • ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები
 • განათლება, განათლების სისტემა
 • ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა, ურთიერთობები, გატაცებები, პრესა, გადაცემები, ფილმები)
 • იტალოფონია
 • ევროპის კავშირი
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები (ONU, OTAN, UNESCO, UNICEF)
 • გლობალიზაცია (კულტურათა მრავალფეროვნება, ევროპა და ენები)
 • ქვეყნის ზოგადი მიმოხილვა (გეოგრაფიული ცნობები, მოსახლეობა, რეგიონალური თავისებურებები და ღირსშესანიშნაობები)
 • ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა
 • დედაქალაქი, მისი ისტორია და ღირსშესანიშნაობები
 • ისტორია (მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები, მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები)
 • ხელოვნების სხვადასხვა დარგები და მიმდინარეობები
 • ლიტერატურა (სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და ფრაგმენტები მათი ნაწარმოებებიდან)
 • ცნობილი ადამიანები (მეცნიერები, მომღერლები, სპორტსმენები...)
 • მეცნიერება და რელიგია
 • სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები (ინფორმატიკა, ტელეფონი . . .)
 • სოფლის მეურნეობა და ინდუსტრიალიზაცია
 • სამყარო და პლანეტათა სისტემა
 • ეკოლოგიური პრობლემები (ცხოველებისა და გარემოს დაცვა, გენმოდიფიცირებული პროდუქტები)
 • ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში (უმუშევრობა, გენდერული საკითხი, ემიგრანტები . . .)
 • ადამიანის უფლებათა დაცვა 
 • ოჯახი და სოციალური ურთიერთობები 
 • საკვები, სამზარეულო
 • ტურიზმი, მოდა 
 • მასმედია
 • ცნობები იტალიასა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.