1. 1.    სამეტყველო ფუნქციები

1.1.  სოციალური ურთიერთობები

1.2.  ინფორმაციის გაცვლა

1.3.  აღწერა/დახასიათება

1.4.  გემოვნება

1.5.  შეფასება

1.6.  საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა

1.7.  გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

1.8.  შეგრძნებების გამოხატვა

1.9.  დროში ორიენტირება

1.10. სივრცეში ორიენტირება

1.11. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

რუბრიკა

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1.              სოციალურ ურთიერთობები 

დონე - დV

დონ - დVI

მისალმება/დამშვიდობება

Benvenuti! Buona notte! A presto! A stasera!

A presto! A più tardi! 

მოკითხვა

Come va? Come sta? Non c’è male! Abbastanza bene, grazie! 

 Come va? Come sta? Non c’è male! Abbastanza bene, grazie! 

პიროვნების წარდგენა

Ti  presento Luigi, il mio migliore amico.

-Ti presento il mio  fratello maggiore!

– Piacere!

თავაზიანი მიმართვა

Una cioccolata, per favore! Potrei farti qualche domanda?

Scusi,  Signore/Signora!  Sto cercando  Piazza  Venezia! Potrei chiederLe un aiuto?

მობოდიშება

Scusami, mi dispiace!                                           

Scusami, mi dispiace!

მადლობის გადახდა

Grazie! Vorrei ringraziarLa!  Di niente! 

Di niente! Non c’è di che! 

კეთილი სურვილების გამოხატვა, მილოცვა

Buona giornata! Buon appetito!

Auguri! Complimenti!

I miei migliori auguri!

წახალისება/შექება

Bravo/a! Bravissimo/a!

Coraggio!

Sono orgoglioso/a di te! Continua così!

აზრის მიწოდება/ შეთავაზება/მიპატიჟება

Vieni con noi? Andiamo!

 

Vorrei invitarti  da me, Andiamo a fare una passeggiata?

ინტერაქცია სუფრასთან

Che cosa prendi? Prendo/ Vorrei... 

Aspetta! Ne vuoi? Tieni!  Serviti!

ტელეფონით საუბარი

Pronto! Con chi parlo?

Ti passo Maria!

 

Pronto! Con chi parlo? Vorrei parlare con Maria .  Aspetta un momento. Ti passo  Maria.

დათანხმება, უარის თქმა

Perfetto! Con piacere! È una buona idea! Adesso no! Mi spiace, non posso.

Sei molto gentile, ma io sono occupato/a! Volentieri! Con piacere!

1.2.              ინფორმაციის გაცვლა

 

 

პირადი მონაცემების შესახებ 

Come ti chiami? Il tuo nome... Il tuo  cognome ... Mi chiamo ... Quando sei nato/a? Sono nato/a nel mese di marzo. 

Qual è il tuo indirizzo?

Qual è il tuo numero di telefono? 

ეროვნებისა და წარმომავლობის შესახებ

Di dove sei? Sono georgiano/a.

 Vieni dalla Georgia?

Qual è la sua nazionalità? Lui è georgiano. Lei è georgiana.

 

ცხოველების, საგნების შესახებ

Il  leone è un animale selvatico. Cosa mangia? 

L’elefante è un animale carnivoro? No, è erbivoro. Il cavallo è un animale domestico? Sì, è un animale domestico.

Com’è questo tavolo? Questo tavolo è grande.

Con che cosa scrivi? – Scrivo con la penna.

პროფესიის/ხელობის შესახებ

 Lui è... Lei è...

Che lavoro fa? Fa l’avvocato./Lui è artigiano, infermiera, professore, docente, ingegnere, pittore, musicista... Sei contento/a  della tua professione? Sì, sono contento/a.

ჯანმრთელობის შესახებ

Come stai? Sto bene/male... Mi sento male/bene...

Sono malato/ a. Sono guarito/a.

Ho mal di testa. Lui ha mal di  schiena/denti/ stomaco. Ho la febbre/la tosse/l’influenza. 

ამინდის შესახებ

Che tempo fa? Fa freddo, fa caldo, tira vento, piove, grandina...

C’è  l’arcobaleno. C’è il sole. Il cielo è sereno, nuvoloso. 

La temperatura è sotto zero/sopra lo zero. Il cielo è sereno. Piove a dirotto.

სურვილის შესახებ

Ho voglia di... Ho bisogno di ... 

  Preferirei...

ფასის/ღირებულების/რაოდენობის შესახებ

Quanto costa questa camicia/questa gonna? È molto cara. Non è cara.

Vorrei comprare questa penna. Quanto costa? – Dieci euro.

1.3.               აღწერა/დახასიათება

 

 

ადამიანის გარეგნობა

 

 

Com’è lui/lei? Lei è bionda. Lui è moro. È  grasso/a, alto/a, basso/a… Suo padre ha i baffi. Questa signora è molto bella. Lei porta una gonna blu ed una camicia bianca.

Sua madre è mora. Lei ha i capelli  corti/lunghi. Lei è magra. Lui ha le orecchie grandi e il naso aquilino. Pesa 120 chili.  È alto un metro e 70.

ადამიანის ხასიათი

Com’è lui/lei? È gentile. È timido/a.

È simpatico/a...

Lui è simpatico, allegro, forte, studioso, pigro…

Lei è simpatica, allegra, forte, studiosa, pigra…

საგნის აღწერა

Com’è questo tavolo? È rotondo/grande/basso…La mia cucina è piccola, nera/bianca/marrone…

Com’è l’acqua? L’acqua è molto/troppo calda/ fredda…Quanto pesa…? -Pesa dieci chili.

1.4.               გემოვნება

 

Mi piace la cioccolata. Non mi piace l’insalata. Non amo sciare.

Mi piace la musica folk. Io preferisco la musica classica. Non sopporto la musica rock.

1.5.              შეფასება

 

 

აზრის, შთაბეჭდილების გამოხატვა

Perfetto! Meraviglioso! Com’è bello!

Buono/cattivo. Io penso che non sia male. Lo adoro! Questo ti piace? Non mi piace. Lui ha un’ aria gentile.

საკუთარი პოზიციის გამოხატვა

Non sono d’accordo con te/ con lui. Lei è d’accordo!

Sì, è vero. Non è vero. Hai ragione. Lui/lei si sbaglia.

1.6.საჭიროებისმოთხოვნილების გამოხატვა

Noi abbiamo bisogno di una matita. Ci serve una gomma.

Abbiamo bisogno dello zucchero. Ci servono dei piatti.

1.7.გრძნობებისემოციური რეაქციების გამოხატვა

Accipicchia!

Accidenti, piove!

 

Sono contento/a. Sono emozionato/a. Sono arrabbiato/a. Lui è triste, contento...

1.8.დროში ორიენტირება

 

 

დროში ლოკალიზება

 

 

 

Quando arrivano i tuoi genitori? Loro arrivano sabato o domenica.

Che giorno? Loro arrivano il 12 marzo.

Il mio compleanno è il 17 marzo.

In estate, in primavera, in autunno, in inverno. In estate io vado al mare o in montagna.

Il treno parte alle 10  e un quarto.

Il mio amico è nato nel 2005.

Quando  passerete da me? Passeremo da te oggi pomeriggio.

 

ქრონოლოგია

 

Prima farò i compiti, poi farò  merenda e dopo andrò a fare un giro.

Prima di tutto io penserò e poi  risponderò.

სიხშირე

 

Noi abbiamo lezione di francese quattro volte alla settimana. Sabato io vado in piscina.

Signore, Lei va spesso a teatro? Sì, ci vado ogni fine settimana.

ხანგრძლივობა

 

Io lavoro dalle nove di mattina  alle sette di sera.

Lui ha vissuto in Italia per tre anni. È da molto tempo che è partito/a.

1.9. სივრცეში ორიენტირება

 

 

ადგილმდებარეობა

 

Dov’è Maria? È in Italia, a Firenze.  C’è una lampada sul tavolo. La sua casa si trova vicino al museo. Lui è dal suo amico.

Il cinema è lontano da qui? No, è vicino.

მიმართულება/დანიშნულების ადგილი

 

Io parto per l’Italia, per Firenze. Io vengo dalla Francia. Lui va a Parigi, in Francia.

Per arrivare in centro, devi girare a destra/a sinistra e poi continuare sempre dritto! Prendi Corso Garibaldi, poi vai a destra e prosegui  sempre dritto!

1.10.ლოგიკური

კავშირების გამოხატვა

 

 

მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია

 

 

Perché sei triste? – Sono triste perché piove.

Se tu non vieni con me, ci vado da solo.

Lui è grasso, ma  agile.

Grazie a voi, lui ha studiato bene l’italiano.

Io ho dormito male, perché il rumore mi dava fastidio. Lui non è venuto, perché  era malato.

1.11.ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა

Bisogna arrivare a scuola alle nove precise. Noi dobbiamo partire alle nove. È necessario…

Ti permetto/proibisco di …  È vietato… È obbligatorio …

1.12.ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

 

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის მიმართვები/შეკითხვები

 

 

 

Chiudete i quaderni! Aprite il libro a pagina dieci! Vieni alla lavagna! Lavorate in gruppo/in coppia! Chi  è  assente/presente? Siete pronti? Avete finito? Guarda/Guardate! Ascoltate bene! Come si scrive…? Ripetete, per favore! Non ho capito! Parla a voce più alta! Ho capito! Non lo so!

 Scrivete in italiano! Fate le domande! Coniugate i verbi! È chiaro? Potete tradurre? Come si dice in italiano…? Come si pronuncia…? Potete sillabare…?

 

 1. 2.            ლექსიკა

2.1.             ინდივიდი

2.2.             ინდივიდის გარემოცვა

2.3.             დღესასწაულები და ზეიმები

2.4.             ყოველდღიური აქტივობები

2.5.             ორიენტირები

 

რუბრიკა

მაგალითები

2.1.ინდივიდი

დონ - დV

229\">

დონ - VI

სხეული

 

Il corpo, la schiena, la gamba, il gomito, il piede, il dito, la mano,  la testa, il braccio…

229\">

La faccia, il viso, i capelli, le ciglia, la barba, i baffi, il petto, il sangue, la pelle, i denti…

გარეგნობა

 

Piccolo, grande, magro, alto, basso, bello, sportivo, elegante, anziano, maggiore, minore . . .

229\">

Un uomo robusto/simpatico/ bruno/biondo/moro/abbronzato/ dinamico…  Con gli occhi azzurri/ verdi/marroni … Con i capelli lunghi, corti…

ხასიათი

Timido, calmo, capriccioso, rumoroso, pauroso, coraggioso, curioso, energico, attivo, passivo…

229\">

Intelligente, simpatico, dinamico, distratto, gentile, ben disposto, amabile…

ტანსაცმელი/ აქსესუარები

Un vestito, un abito, una maglietta, una camicia, una gonna, i pantaloni, una felpa, una borsa, un impermeabile…

229\">

Un vestito, una cravatta, una sciarpa, i guanti, un mantello, il completo da uomo/ da donna, una cintura, il cappotto, un braccialetto, gli orecchini, un anello…

ჰიგიენა

Lavarsi, pettinarsi, lavarsi i denti, farsi la doccia, farsi il bagno, un dentifricio, uno spazzolino da denti, una saponetta, uno shampoo…

229\">

Pulirsi, asciugarsi, farsi la barba, guardarsi  allo specchio, insaponarsi…

ჯანმრთელობა/

ავადმყოფობა

Il medico, l’infermiera, il dottore…

Essere malato, essere sano, aver mal di…, avere la febbre, avere il raffreddore, avere la tosse, prendere una medicina…

229\">

La farmacia, l’ospedale, il pronto soccorso, il/la dentista, la malattia, fare l’esame del sangue, curare, guarire, la medicina…

კვება

 (კერძები, ჭურჭელი)

Fare colazione, pranzare, cenare, la zuppa,

l’insalata, la frittata, le patate fritte, un dessert, i dolci, la bibita…

229\">

Una caffettiera, il piatto, il bicchiere, una caraffa, gli antipasti, la salsa, le lasagne, un panino, il vino, una cioccolata,  il caffè, il tè…

პროფესია/ხელობა/საქმიანობა

Il/la giornalista, un ingegnere, il docente, il professore, il medico…

229\">

Gli impiegati, l’autista, un commesso, un contadino, il meccanico…

შეფასება და ემოციური   რეაქციები

Adorare, amare, arrabbiarsi, detestare, piangere, ridere, sorridere…

229\">

Essere felice/sorpreso/triste/

soddisfatto/contento, piacere, dispiacere, arrabbiarsi, calmarsi, irritarsi, trovare interessante…

 

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

 

229\">

 

ადამიანები

Una figlia, un figlio, una ragazza/ un ragazzo, il signore, la signora, una signorina, una donna…

229\">

La gente, il mondo, un adolescente, una persona, un adulto, un bambino, un anziano, un fanciullo…

ოჯახი, ნათესავები

I genitori, un figlio, una figlia, un fratello maggiore/minore, una sorella, lo zio, la zia, il nonno, la nonna…

229\">

Il cugino, la cugina, il marito, la moglie, una donna, lo sposo, la sposa, i gemelli, un bambino adottato, una figlia unica, sposarsi.

ცხოველთა სამყარო

 

Un elefante, una giraffa, una scimmia, un leone, un gatto, un topo, una mucca, un asino,  un cane, un vitello,  un gallo, un lupo, una farfalla... 

229\">

Un animale domestico/selvatico, fare chicchirichì, miagolare, abbaiare, belare, ruggire, barrire…

 

ბუნება

Un albero, un fiore, le piante, la foresta, il bosco, la stella, la luna,  il  sole, le montagne, il fiume, l’onda, il lago, il paesaggio.

229\">

La natura, un fiume, il continente,  un oceano, l’equatore, la stella  polare, l’isola, il monte, la roccia, un deserto, una cascata…

ბუნების მოვლენები

Fa freddo, fa caldo, nevica, piove, tira vento…

229\">

Una tempertura alta/bassa, il cielo è  coperto/sereno, il tramonto, il tuono, il terremoto…

გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება

L’Inghilterra, un inglese, la Francia, un francese, l’Italia, un italiano, la Georgia, un georgiano…

229\">

Perugia, perugino, Venezia, veneziano, le Alpi, gli Appennini, il Lago Maggiore, il Mar Tirreno, l’Arno…

ქალაქი/სოფელი

La capitale, il centro, il municipio, il corso, la via, un quartiere, un edificio, una statua, una chiesa, la cattedrale, una fontana…

229\">

Un’autostrada, un bar, una torre, l’obelisco, un castello, un villaggio, la campagna, la fattoria, un cimitero, un paese, una strada, una regione, il mulino…

საცხოვრებელი ადგილი

 

Un piano, il pianoterra, una casa di campagna, una villa, la camera, il bagno, la sala, il muro, la porta,  la finestra, il giardino…

229\">

Il  tetto, la cucina, il corridoio, il balcone, l’ascensore, la scala,  il muro...

ავეჯი/ საყოფაცხოვრებო ნივთები

Un tavolo,  un letto, un cuscino, una lampada, un frigorifero, una sedia, un armadio, un fornello, una lavastoviglie, la radio, il televisore…

229\">

Un aspirapolvere, un frigorifero, una lavatrice, un acquario,

l’orologio, lo stereo, il lettore DVD, il CD…

სკოლა/ სასკოლო ნივთები/სკოლის პერსონალი

 

Una scuola, una classe, la direzione, la biblioteca, una lavagna, l’alfabeto, il manuale, il quaderno, la penna, la matita, la lezione, il professore, il direttore, una maestra, il compagno di classe…

229\">

Il campanello, l’aula, la piscina, la palestra, la biblioteca…

სასწავლო საგნები

 

Le lingue straniere, l’italiano, l’inglese, il georgiano, la matematica, il canto, la lettura, la letteratura…

229\">

L’algebra, la geometria, la fisica, la chimica, la musica,  la storia, l’educazione civica, l’educazione fisica, le scienze naturali…

სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი

Il mercato, il negozio, il supermercato, la cassa, la bilancia,  il cliente, il commesso, la commessa, un cassiere…

229\">

Una farmacia, il/la farmacista, una libreria, una pizzeria, una lavanderia, una profumeria, una cartoleria, una tabaccheria….

სურსათი

 

La frutta, gli ortaggi, i legumi, una banana, un ananas, un mandarino,  una mela, un’arancia, le patate, le noci, le nocciole, un cetriolo, un pomodoro, il miele, lo zucchero, il sale, uno yogurt…

229\">

Un melone, un mandarino, una carota, il pesce, il formaggio, il tè, il caffè, una caramella, i cereali…

კვების ობიექტები/ პერსონალი

Un ristorante, un bar, un caffè, una trattoria, una cameriera, un cameriere, un menù…

229\">

Il  tavolo riservato, il menù, il cuoco…

ტრანსპორტი/

პერსონალი

Un biglietto, un aeroporto, un parcheggio, la fermata, la macchina, il pullman, l’autobus, la metropolitana, 

l’aereo, il treno, l’autista…

229\">

Un marinaio, la nave, la circolazione, il traffico, il bagaglio, la valigia…

ფოსტა/პერსონალი

Un ufficio postale, il postino, una lettera, la busta, imbucare, il mittente, il destinatario, un telegramma, un timbro…

229\">

Il postino, l’invio, un pacco, un fax, l’indirizzo, l’e-mail…

კულტურის ობიექტები/პერსონალი

Un cinema, un teatro, il museo, la pinacoteca, una mostra d’arte, un’opera, la commedia, l’attore, l’attrice…

229\">

Una galleria, un’esposizione, un film, lo spettacolo, una commedia musicale…

 

2.3.დღესასწაულები და ზეიმები

 

 

Il Capodanno, il Natale, Babbo Natale, l’albero di Natale, le candele, la Pasqua,

l’uovo di cioccolato, il panettone, il torrone, l’Epifania, la Befana, il Carnevale, il ballo in maschera…

229\">

La festa religiosa/civile/nazionale, dare una festa, organizzare una festa, festeggiare, augurare, la Pentecoste, i fuochi d’artificio, la vigilia di Natale, la cartolina, la festa della mamma, le ferie, il cocktail, i panini, le bibite…

 

2.4. აქტივობები

 

229\">

 

შინ

 

Svegliarsi, alzarsi, lavarsi, sistemarsi, fare colazione, cucinare, bollire, friggere, preparare  la cena, parlare, raccontare, rimanere, aiutare, portare, lavare, pulire…

229\">

Dormire, accomodarsi, riposarsi, fare la camera, rifarsi il letto, la cucina,  portare,  dimenticare, apparecchiare, sparecchiare, salire, versare, mischiare…

გარეთ

Venire, andare, partire, uscire entrare, salire, scendere, cadere…

229\">

Portare, camminare, comprare, acquistare, vendere, ascoltare, aspettare, arrampicarsi, aver fretta, buttare, tenere, scivolare…

სკოლაში

 

Ascoltare, scrivere, ripetere, fare domande, rispondere alle domande, recitare, copiare, scrivere, pulire la lavagna, incollare, tagliare, colorare…

229\">

Prendere un bel voto/un brutto voto, correggere gli errori, spiegare, capire, cominciare, finire, uscire fuori, andare alla mensa, l’intervallo, il racconto, la poesia, il ripasso, la correzione…

სპორტი

 

Vincere/perdere una partita, allenarsi, allenatore,  fare sport, praticare dello sport, giocare a calcio/a tennis, pattinare, sciare...

229\">

Una partita, il premio, la medaglia d’oro/d’argento/di bronzo, i giochi olimpici, il campione, il campionato, la gara sportiva, una piscina, vincere, il vincitore, la squadra, lo stadio, il calcio, il calciatore, segnare un goal…

არდადეგები/

დასვენება და გართობა

 

Andare in vacanza/in ferie, andare allo zoo, divertirsi, fare un giro/una passeggiata/un’escursione, visitare…,  l’attrazione, la magia, il circo...

229\">

Le vacanze estive/invernali/di Natale/di Pasqua, visitare il museo, partecipare ad un gioco/ad un concorso, giocare, fare festa, collezionare, decorare...

მგზავრობა/

გადაადგილება

 

Viaggiare, parcheggiare, prendere la metropolitana/il taxi/l’autobus/il treno/la bicicletta/la moto/l’auto/

l’autostrada, frenare, muoversi, prenotare l’albergo...

229\">

Prenotare/comprare il biglietto di andata e ritorno, partire, arrivare, cambiare binario, la stazione, la fermata...

 

 

2.5.ორიენტირები

 

 

დრო

დროში ლოკალიზება

Ieri, l’altro ieri, oggi, domani, dopodomani, presto, tardi... 

Vicino, lontano, dopo, essere avanti, essere indietro, essere in ritardo, essere in tempo, più tardi, mai, sempre, spesso, presto, raramente...    

სივრცე

ქვეყნის მხარეები

Il nord, il sud, l’ovest,

l’occidente, l’est,

l’oriente.

Orientale, occidentale, nord – ovest , nord-est, sud-est, sud-ovest…

ადგილმდებარეობა

 

Avanti, davanti, indietro, qua, qui, vicino a... lontano da... 

da...a...

in fondo, 

a destra/a sinistra... 

Vicino a..., su, giù, di sopra, di sotto,  dentro, dappertutto...

მახასიათებლები

ფერი

Azzuro, bianco, rosso, verde,  il colore chiaro/scuro...   

verdastro, rossastro,  grigiastro... 

ზომა, ფორმა

Corto, alto, basso, rettangolare, largo, stretto...

Immenso, enorme, piccolo, minuscolo, triangolare, piatto, ovale…

წონა, რაოდენობა, ტემპერატურა, შემადგენლობა

Un chilo, molto, poco, alto, caldo, freddo, basso...  

Una tonnellata, di legno, di ferro, di pelle, di vetro, di stoffa, di plastica...

ნიშან-თვისებები

Vecchio, caldo, freddo, tiepido, pesante, leggero, male, brutto, bello, pulito, piccolo, piccolissimo... 

Nuovo, antico, molto buono, troppo caldo, caldissimo, di moda...

რიცხვები

Numeri ordinali/cardinali, primo, secondo, terzo...

Dal 100 al 1000, decennio, un paio, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione,  frazione: ½, ¼ ...

 

3. გრამატიკა 


გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 • გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება
 • განუსაზღვრელი არტიკლი (un, uno, una, un’)
 • განსაზღვრული არტიკლი (il, lo, l’, la, l’, i, gli, le)
 • ნაწილობითი არტიკლი (del, dello, della, dell’, dei, degli, delle)
 • მარტივი წინდებულები (a, su, di, in, con, per, da, tra/fra)
 • შერწყმული წინდებულები (al, sul, sull’, sullo, dell’, nello, dalle...)
 • ერთი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, mia, tua, sua, nostra, vostra, loro)
 • რიცხვითი ზედსართავი სახელები (uno, due, tre…cento)
 • ერთი და ერთზე მეტი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი        სახელები  (mio, mia, miei, mie, tuo, tua, tuoi, tue, suo, sua, suoi, sue, nostro, nostra, nostri, nostre, vostro, vostra, vostri, vostre, loro)
 • ჩვენებებითი  ზედსართავი სახელები (questo, questa, questi, queste)
 • რაოდენობითი რიცხვითი  სახელები
 • რიგობითი რიცხვითი  სახელები
 • ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება
 • ზოგადი   წესი – ზედს. + a , basso/bassa. . . 
 • არ იცვლება – verde/verdi,grande/grandi…
 • არსებითი და ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება
 • ზოგადი   წესი – არს. ან ზედს. + i, e libro/libri, donna/donne... buono/buoni, interessante/interessanti…
 • არ იცვლება - città/città, università/università, caffè/caffè, virtù/virtù, pari/pari…
 • პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარის ფუნქციით (io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)
 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი დამატების ფუნქციით (mi, ti, lo, la, La, ci, vi, li, le)

 

 • uმახვილo პირის ნაცვალსახელები ირიბი დამატების ფუნქციით (mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli)
 • ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის გამოყენებით (Il cane è vicino al tavolo. Il gatto è lontano dal camino. Lui è qui. Lei è lì)
 • ნაცვალსახელოვანი ნაწილაკი: Ne mangio due. Non ne vedo nessuno. Ci  vieni? Sì, ci vengo volentieri.
 • უარყოფა მარტივ  დროსთან (non - verbo–mai/niente/più/ancora)
 • კითხვის დასმა
 • ინტონაციით (Paolo arriva domani?)
 • კითხვითი ფორმის წარმოება კითხვითი ნაცვალსახელების დამატებით (che cosa, chi, dove, quando, quanto, quale, come...)
 • რაოდენობის გამომხატველი ზმნიზედები (molto, poco, troppo. . .)
 • ადგილმდებარეობის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების გამოყენებით (in, tra/fra, vicino a, lontano da, lì, qui,. . .)
 • დროის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების გამოყენებით (prima, dopo, allora. . .)
  • I, II და III ჯგუფის ზმნების უღლება

  ზმნის დროები:\\თხრობითი კილოს აწმყო დრო (Indicativo presente)

 • ბრძანებითი კილო (Modo imperativo)
 • მარტივი მომავალი  (Futuro semplice)
 • წინარე მომავალი (Futuro anteriore/composto)
 • სრული წარსული დრო/ნამყო წყვეტილი (Passato prossimo)
 • ნამყო უწყვეტელი (Imperfetto)
 • გრამატიკული დროების შეთანხმების წესები
 •  ზედსართავი სახელის არსებითთან  შეთანხმება რიცხვსა და სქესში  
 • Essere-თი ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება   ქვემდებარესთან (Lui  è venuto. Lei è venuta. Loro sono venuti/e).
 
4. ფონეტიკა 

ბგერათა წარმოთქმა

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნების წარმოთქმას: bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz...

 

ინტონაცია

თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება, გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება…

 ბგერათა ფონეტიკური შეერთება (L’elisione. Il troncamento)  

5.    სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა  

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად მიწოდება)

 • დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და თავისებურებები)
 • ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა და სხვ.)
 • პურობა (კვების რეჟიმი, იტალიელი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება. . .)
 • ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება, მიმართვის ფორმები - Signore, Signora, Signorina და სხვ.), ჟესტიკულაცია
 • თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 • დაწყებითი სკოლა(რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი)
  • გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (babbo, papà, mamma, sorellina,  fratellino და სხვა)
  • სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 • დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 • რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 • რამდენიმე იტალიურ ენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 • საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი, ავტორი); (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად ნათარგმნ ზოგიერთ    ნაწარმოებს)
 • რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი ...)
 • ცნობები  იტალიურ - ქართული ურთიერთობებიდან