ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები

აქტივობის აღწერა

  • ერთი  და იმავე  სიტუაციის აღწერას/ამბის გადმოცემას სხვადასხვა მონაწილის პირით;
  • სხვის მიერ მოთხრობილი ამბის/გამოთქმული მოსაზრების გადმოცემას საკუთარი სიტყვებით;
  • მეგობრის/თანაკლასელის პოზიციის დაცვას არგუმენტირებულად დისკუსიის დროს;
  • მსგავსი მნიშვნელობის  ლექსიკური  ერთეულებიდან სამეტყველო ამოცანის  შესაბამისი შინაარსისა და კონოტაციის მქონე სიტყვების/ფრაზების შერჩევას და გამოყენებას;
  • სხვ.