აკრონიმები 

ქვემოთ ჩამოთვლილი აკრონიმები და აბრივიატურები ინკლუზიური და სპეციალური განათლების სფეროში მოქმედი ორგანიზაციებისა და ფორმალური დოკუმენტების შემოკლებული დასახელებებია. ტერმინების შემოკლებული აბრივიატურები ფართოდ გამოიყენება როგორც დოკუმენტებსა და ინსტრუქციებში, ისე წიგნებში და ვებგვედრებზე. 

AAC Augmentative & Assistive Technology
AAMR American Association on Mental Retardation
ADA Americans with Disabilities Act
ADD Attention Deficit Disorder
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
APE Adaptive Physical Education
ASD Autism Spectrum Disorder
SL Sign Language
AT Assistive Technology
AU Autism
BD Behavior Disorder
BL Blind
CA Chronological Age
CHADD Children with Attention Deficit Disorder
CP Cerebral Palsy
DB Deaf/Blind
DD Developmental Disabilities
DF Deaf
DMH Department of Mental Health
DSM- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diorders

ECSE Early Childhood Special Education
ED Emotionally Disturbed
FAS/FAE Fetal Alcohol Syndrome/Fetal Alcohol Effects
FAPE Free and Appropriate Public Education
HOH Hard of Hearing
HT Home Teaching
ID Intellectual Disability


IDEA Individuals with Disabilities Education Act
IEP
Individualized Education Program
IQ
Intelligence Quotient
LD
Learning Disability
LDA
Learning Disabilities Association
LRE
Least Restrictive Environment
MA
Mental Age
MD
Muscular Dystrophy
MHA
Mental Health Association
MU
Multiply Disabled
NBD
Neurobiological Disorders

O&M Orientation and Mobility
ODD Oppositional Defiant Disorder
OH Orthopedically Handicapped
OT Occupational Therapy
PI Physically Impaired
PT Physical Therapy
RC Regional Center
SDD Severe Developmental Disabilities
SED Severely (or Seriously) Emotionally Disturbed
SLD Specific Learning Disability
SLP Speech-Language Pathologist
SP Speech Impaired
SPED Special Education
TBI Traumatic Brain Injury
VI Visual Impairment
VR Vocational Rehabilitation