გრამატიკული და ორთოგრაფიული წესების დაცვა წინადადების აგებისას

აქტივობის აღწერა

  • ლექსიკონის გამოყენებას;
  • საკუთარი ნაშრომის კრიტიკულად გაანალიზებას;
  • ნაშრომის რედაქტირებას;
  • თვითშეფასებას;
  • სხვ.
  •  

 

რეკომენდაციბი:

გასათვალისწინებელია, რომ გამართული წერითი მეტყველებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს რესურსს წარმოადგენს წერის შემდგომი ეტაპის სამუშაოები - რედაქტირება/კორექტირება.  ეს სამუშაოები მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას, კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ გაიაზრონ გრამატიკული, ორთოგრაფიული ნორმები, ჩაუფიქრდნენ ლექსიკისა და სტილის საკითხებს საკუთარ ნაშრომთან მიმართებაში, რაც მძლავრ ბიძგს აძლევს წერითი მეტყველების განვითარების პროცესს. სასურველია, ამ ეტაპის სამუშაოები წარიმართოს და დაიგეგმოს ისე, რომ მოსწავლეებმა (და  მასწავლებელმაც) შეძლონ აღნიშნული რესურსის ეფექტურად გამოყენება.