მოსწავლეს შეუძლია განტოლებათა სისტემებისა და უტოლობების გამოყენება პრობლემის გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ორუცნობიან წრფივ განტოლებათა სისტემას; ახდენს სისტემის ამონახსნის ინტერპრეტაციას ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით;
  • ტექსტური ამოცანების ამოხსნისას და/ან რეალური ვითარების მოდელირებისას ადგენს და ხსნის ერთუცნობიან უტოლობათა სისტემას; ახდენს ამონახსნის სიმრავლურ ინტერპრეტაციას;
  • ადარებს ორ ფუნქციას, რომლებიც რეალურ პროცესს გამოსახავს (მაგალითად, პოულობს იმ სიმრავლეს, რომელზეც ერთი ფუნქცია მეტია/ნაკლებია მეორე ფუნქციაზე, ტოლია მეორე ფუნქციის) და ახდენს შედარების შედეგის ინტერპრეტირებას კონტექსტთან მიმართებით.

შედეგზე ორიენტირებული დავალებები:

  • მუზეუმმა უნდა შეიძინოს ანტიკური ოქროს ნაკეთობა. ექსპერტებს ეჭვი შეეპარათ იმაში, რომ ნაკეთობა მთლიანად ოქროსია. მათი ვარაუდით იგი ოქროსა და ვერცხლის შენადნობია. ცნობილია, რომ 1 კუბური დუიმი ოქროს მასაა 11 უნცია, ხოლო 1 კუბური დუიმი ვერცხლის მასაა 6 უნცია. ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ნაკეთობის მასაა 42 უნცია, ხოლო მოცულობაა 4 კუბური დუიმი. რამდენ უნცია ოქროს და რამდენ უნცია ვერცხლს შეიცავს ნაკეთობა?