სამეტყველო ფუნქციები

 • სოციალური ურთიერთობები 
 • ინფორმაციის გაცვლა 
 • აღწერა/დახასიათება
 • შეფასება
 • გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა
 • დროში ორიენტირება
 • სივრცეში ორიენტირება
 • ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
 • აუცილებლობა, ვალდებულება
 • ინტერაქცია საკლასო ოთახში 

სამეტყველო ფუნქციები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

I და II დონეებისათვის

სოციალური ურთიერთობები 

 

მისალმება

Salut! Bonjour! Bonjour monsieur/madame!

Bonsoir!  

დამშვიდობება

Salut! Au revoir!

Bonne nuit!

მოკითხვა

Ça va? Ça va bien? Comment ça va?

Comment allez-vous? Pas mal, merci.

პიროვნების წარდგენა

C’est  Niko! Voilà Sandrine!

Je te présente mon ami Nicolas!

თავაზიანი მიმართვა

Du chocolat, s’il te plaît!

Est-ce que je peux vous poser quelques questions?

Pardon, monsieur, la rue de La Paix?

მობოდიშება

Pardon ! Excuse-moi! Je suis désolé!      

მადლობის გადახდა

Merci! Merci à vous! De rien! Pas de quoi! 

Merci beaucoup! Je vous remercie!

კეთილი სურვილების გამოხატვა, მილოცვა

Joyeux anniversaire! Joyeux Noël! Bon anniversaire! Bonne journée! Bon appétit!

Je te félicite! Mes compliments! Mes félicitations!

წახალისება/შექება

Bravo!  Super! C\'est bien! C\'est très bien! C\'est chouette! Bon courage!

აზრის მიწოდება/ შეთავაზება/მიპატიჟება

Tu viens avec nous? On y va?

Je t’invite chez moi ce soir. . . Si on allait se promener au parc?

ინტერაქცია სუფრასთან

Qu’est-ce que tu veux/prends? Je prends/veux . . .

Tiens! Tu en veux? Sers-toi! Et comme boisson, je prends… .  Passe-moi le menu, s\'il te plaît! Je vais choisir le dessert!

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

Vous désirez? Je voudrais .../ Je cherche ...

Ça coûte combien? Ça coûte/fait 12 euros.

ტელეფონით საუბარი

Allô! Qui est à l\'appareil? Ici Marie! Allô, je voudrais parler à ... . Ne quittez pas, je vous le  passe.

ინტერაქცია მიმოწერისას

Salut Lucas! Bonjour Françoise! A bientôt!  Amitiés.... Cordialement...

დათანხმება, უარის თქმა

Super! Avec plaisir! C\'est une bonne idée! Volontiers! Pas maintenant! C\'est gentil, mais je n\'ai pas le temps.

ინფორმაციის გაცვლა

 

პირადი მონაცემების შესახებ 

Comment tu t’appelles? Je m’appelle Nina et toi? Tu t\'appelles comment? Tu as quel âge, Marie? Où habites-tu? En Géorgie, à Tbilissi.

Moi, c’est Nicolas. Quel âge as-tu? J’ai 8 ans. Quel est ton prénom? Mon prénom c’est . . .

Tu es né quand? En février. . .

Quelle est ton adresse? Quel est ton numéro de téléphone?

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ

D’où es-tu? Je suis de Géorgie.

Il vient de Géorgie. . .

Quelle est sa nationalité? Il est géorgien.

ცხოველების, საგნების შესახებ

Qu\'est-ce que c\'est? C’est  mon stylo! Qu\'est-ce qu\'il sait faire? À quoi ça sert un marque-page?

პროფესიის/ხელობის შესახებ

Quel est son métier? Elle est médecin. Je veux être pilote! Qu’est-ce que  tu voudrais devenir?

ჯანმრთელობის შესახებ

Il va bien. Je vais mal. Je suis malade. Elle a mal à la gorge. Il a guéri.

Il a de la fièvre. Elle a une grippe.

ამინდის შესახებ

Quel temps fait-il? Il fait froid/chaud. Il pleut. Il pleut fort/à verse. Il gèle. Le ciel est gris/couvert. Il y a du brouillard. Le ciel se dégage. Il y a un arc-en-ciel. Il grêle. Il fait moins 100.

სურვილის შესახებ

 Tu veux une banane? Qu\'est-ce que tu veux? J’ai envie de . . . J\'aimerais . . .

იმის შესახებ, თუ რა აქვს, ვინ/რა ჰყავს

Tu as . . . ? J\'ai . . . Tu n\'as pas de stylo. Tu as des frères? Oui, j\'ai un frère.

აღწერა/დახასიათება

 

ადამიანის გარეგნობა

 

 

Comment est-elle? Elle est blonde. Elle a les yeux de quelle couleur? Elle a les yeux bruns.

Elle a un pull bleu. Il est gros/maigre/jeune. Il mesure 1m 83. Il pèse 120 kilos. Son papa a des moustaches. Cette femme est très belle. Elle  porte une jupe noire et une chemise bleu marine.

ადამიანის ხასიათი

Comment est-il? Il est gentil/méchant/timide. . .

Il est sympa/amusant. . . 

Tu es fort en quoi? Je suis fort en histoire

საგნის აღწერა

Comment est  sa table? Elle est ronde/carrée? Ma cuisine est très  petite.

En quoi est cette table? Comment est l’eau?  L’eau est assez/trop/très chaude. Ça pèse combien?

შეფასება

 

აზრის, შთაბეჭდილების, გემოვნების, დამოკიდებულების გამოხატვა

Comme c\'est beau! C\'est bon! C’est super! C’est nul! Comme c’est joli/beau!

C’est bon /mauvais! Je trouve que ce n’est  pas mal! Je l’adore! Il a l’air gentil! Ça te plaît? Ça me plaît. Il n\'a pas peur. Je suis triste. Elle est  fâchée. J’aime le chocolat. Il n’aime pas la salade.

Je n’aime pas les maths. J’aime faire du ski.

J’aime bien le Rock! Je déteste ça! Je préfère la musique classique.

გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

Je suis fatigué. J\'ai froid/chaud. Il n\'a pas peur. Je suis triste. Elle est  fâchée. Youpi! Zut, il pleut!

Je suis content/mécontent/fâché. Ça m’est égal!

Elle est triste.

დროში ორიენტირება

 

დროში ლოკალიზება

 

 

 

Quelle heure est-il? Il est 5 heures et demie.

Il est minuit. Aujourd’hui, je vais au stade.

Maintenant, je mange. Quel jour sommes-nous? Tes parents arrivent quand? – Vendredi.

C’est quelle date?- Le 27 août. Mon anniversaire est en février. En été/au printemps, je vais au bord de la mer. Le train part à 21 h 27. En 1789, les Parisiens ont pris la Bastille. Quand  passes-tu chez moi?

-Aujourd’hui …/cet après-midi…

ქრონოლოგია

 

D’abord je fais mes devoirs, après je dîne, puis je vais jouer.

Tout d\'abord je réfléchis, ensuite je réponds!

სივრცეში ორიენტირება

 

ადგილმდებარეობა

 

Sur la table il y a une lampe. Sa maison est près du musée. Il est chez Nina. Ta voiture est loin d’ici? - Non, tout près…

მიმართულება/დანიშნულების ადგილი

 

Je vais au Canada/en France.  Je viens de France.

Il va à Paris. Je vais au nord de Paris.

Pour allez à la place de la  mairie, s’il vous plaît ? - Tournez à gauche. Continuez tout droit! Prenez la deuxième rue à droite! Va vers le sud!…

ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

 

მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია

Pourquoi es-tu triste? Parce qu’il pleut. Moi, au contraire, j\'adore le rock. Je pense, donc je suis.

აუცილებლობა, ვალდებულება

Lève-toi! Levez-vous!

Répète! Écoute et réponds! Découpe! Colle! Il faut venir à l’école à 9 heures.  Nous devons partir à 9 heures.

ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის მიმართვები/შეკითხვები

 

 

 

Fermez vos livres/cahiers! Viens au tableau! Essuyez  le tableau! Travaille avec ton voisin/ta voisine! Qui est absent/présent? Vous êtes prêts? Vous avez fini? Regardez! Écoutez! Ça s’écrit comment, s’il vous plaît? Vous pouvez répétez, s’il vous plaît? Je ne comprends pas! J’ai compris!  Je ne sais pas!

Barrez les lettres qui ne se prononcent pas!

Ecris en français! Rédigez les réponses!

Rédige une lettre! Jouez les scènes!

Conjuguez  le verbe! C’est clair? Est-ce que vous pouvez traduire? Ça se dit comment en français? Comment on prononce? Vous pouvez épeler, s’il vous plaît?

 

ლექსიკა

 • ინდივიდი – სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები, ჰიგიენა, ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა, კვება (კერძები, ჭურჭელი), პროფესია/ხელობა/საქმიანობა, შეფასება და ემოციური რეაქციები
 • ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი/ნათესავები, ცხოველთა სამყარო, ბუნება, ბუნების მოვლენები/ამინდი, გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება, ქალაქი/სოფელი, საცხოვრებელი ადგილი, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები, სკოლა, სკოლის პერსონალი, სასკოლო ნივთები, სასწავლო საგნები, სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი, სურსათი, კვების ობიექტები/პერსონალი, ტრანსპორტი/პერსონალი, ფოსტა/პერსონალი, კულტურის ობიექტები/პერსონალი
 • დღესასწაულები და ზეიმები
 • ყოველდღიური აქტივობები – შინ, გარეთ, სკოლაში, სპორტი, არდადეგები /დასვენება და გართობა, მგზავრობა/გადაადგილება
 • ორიენტირები -  დრო, სივრცე, მახასიათებლები, ნიშან-თვისებები, რიცხვები 
 

გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 • გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება 
 • განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des)
 • განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l\', les)
 • შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la;  à l\', du, de la, de l\', des)
 • ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l\', des)
 • კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs)
 • ჩვენებითი  ზედსართავი სახელები (ce, cet, cette, ces)
 • კითხვითი ზედსართავი სახელები (quel, quelle, quels, quelles)
 • რაოდენობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები
 • რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები     
 • არსებითი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება
  • ზოგადი წესი - არს. + e, un ami – une amie…
  • არ იცვლება - un élève – une élève…
  • იცვლება დაბოლოება - er – ère, f – ve, eux – euse…
  • ცალკეული შემთხვევები - al-aux; eau+x...
  • არსებითი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება
   • ზოგადი წესი - არს. + s, un crayon – des crayons…
   • არ იცვლება - un fils – des fils…
   • ცალკეული შემთხვევები
   • ზოგადი წესი – ზედს. + e, court- courte...  
   • არ იცვლება – jaune/jaune...
   • იცვლება დაბოლოება – er-ère; f-ve; eux-euse...
   • ცალკეული შემთხვევები – beau-belle...
   • ზოგადი წესი – ზედს. + s, jeune - jeunes...
   • არ იცვლება – vieux/vieux...
   • ცალკეული შემთხვები – al-aux; eau+x...
 • ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება
 • ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება 
 • უმახვილო პირის ნაცვალსახელები (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
 • მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარისა და დამატების ფუნქციით (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles)
 • ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის გამოყენებით (sur, sous, dans, ici, en, près de/loin de, à côté de, là-bas…)
 • პირის ნაცვალსახელი on
 • უარყოფა მარტივ დროსთან (ne - verbe – pas/rien/jamais/plus/ni … ni/ que. . . )
 • კითხვის დასმა
 •  ინტონაციით
 • მტკიცებით ფორმაზე საქცევი est-ce que-ს დამატებით
 • ინვერსიით
 • კითხვის დასმა ნაცვალსახელებით, კითხვითი ზედსართავებითა და კითხვითი ზმნიზედებით (Qui est-ce? Comment est ta voiture? Quelle robe veux-tu?)
 • რაოდენობის გამომხატველი ზმნიზედები (beaucoup,  assez, trop... )
 • დროის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების გამოყენებით (avant, après, maintenant. . . )
 • ზმნის დროები – I, II და III ჯგუფის ზმნების უღლება
 • აწმყო ( l\'indicatif présent)
 • ბრძანებითი (l\'impératif présent)
 • უახლოესი მომავალი (le futur proche)
 • უახლოესი წარსული (le passé récent)
 • ნამყო წყვეტილი (le passé composé)
 • ნამყო უწყვეტელი (l\'imparfait)
 • მომავალი (le futur)
 • შეთანხმების წესები
  •  ზედსართავი სახელის არსებითთან  შეთანხმება რიცხვსა და სქესში
  • être-ით ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება  ქვემდებარესთან (Elle est venue.) 

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად მიწოდება

 • დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და თავისებურებები)
 • ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა და სხვ.)
 • პურობა (კვების რეჟიმი, ფრანგი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპიური კერძის დასახელება. . . )
 • ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება, მიმართვის ფორმები - madame, mademoiselle, monsieur და სხვა), ჟესტიკულაცია
 • თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება
 • სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი. . . )
 • გავრცელებული საკუთარი სახელები
 • სახელმწიფო სიმბოლოები
 • დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 • რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 • რამდენიმე ფრანგულენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 • იგავ-არაკები, ლეგენდები, ცნობილი ნაწარმოებები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი, ავტორი); (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ ნაწარმოებს)
 • რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი . . .)
 • ცნობები ფრანგულ-ქართული ურთიერთობებიდან