ესთეტიკური და ეთიკური შეფასების სურვილის გამოვლენა.

აქტივობის აღწერა

  • ნაწარმოების შეფასების საკუთარი კრიტერიუმების შემუშავებას;
  • წიგნების/ნაწარმოებების შესახებ გამოკითხვის ჩატარებას და მათი რეიტინგის დადგენას;
  • ბიბლიოთეკისთვის წიგნების შერჩევას;
  • საკუთარი ლიტერატურული გამოცდილების გაზიარებას და თანაკლასელთათვის რჩევების მიცემას;
  • ლიტერატურული წრის ორგანიზებას და მასში მონაწილეობას;
  • სხვ.

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

კითხვის სწავლების ამ ეტაპზე ყურადღება უნდა მიექცეს მოსწავლის ლიტერატურული გემოვნების დახვეწას, რაც ხელს შეუწყობს მის სრულფასოვან მკითხველად ჩამოყალიბებას.