ძირითადი გრამატიკული ელემენტების მართებულად გამოყენება ტექსტის შექმნისას.

აქტივობის აღწერა

  • დიალექტიზმების, ბარბარიზმების, მისთ. ამოცნობას;
  • მართებული მეტყველებისათვის აუცილებელი ენობრივ - გრამატიკული საშუალებების, გრამატიკული ელემენტების  გამოყენებას;
  • სხვ.

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

აღნიშნული შედეგის მისაღწევად  მუშაობა, ძირითადად,   უნდა წარიმართოს მეტაკოგნიტური  უნარების, აგრეთვე ენობრივ-გრამატიკული საშუალებების, გრამატიკული ელემენტების სწავლების მიმართულებით.