ძირითადი ენობრივ-გრამატიკული საშუალებების სათანადოდ გამოყენება.

აქტივობის აღწერა

  • ამა თუ იმ თემისთვის შესაფერისი სპეციალური ლექსიკის გამოყენებას;
  • მიმართებების, დამოკიდებულების, დაქვემდებარების გამოხატას ადეკვატური კავშირების მეშვეობით;
  • წინადადების მოდალობის სწორად გაგებას და გამოყენებას;
  • ეტიკეტური მეტყველების ადეკვატურად გამოყენებას;
  • სხვ.