ინფორმაციის სანდოობის კითხვარი

ელექტრონული ინფორმაციის გამოყენება საიტიდან

მოძიებული მასალები, შეიძლება, სხვადასხვა ინდიკატორით შემოწმდეს, მაგალითად, შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ინფორმაციის სანდოობა მისი შინაარსის მიხედვით

 ინფორმაციის სანდოობა მისი ავტორების მიხედვით


ინფორმაციის სანდოობა მისი ობიექტურობის მიხედვით

ინფორმაციის სანდოობა მისი დიზაინის მიხედვით


თუ ამ  სქემის  კითხვებზე ბევრი ”არა” დაგიგროვდათ, საიტის ხარისხსა და შინაარსზე დაფიქრება გმართებთ. შესაძლოა, საიტის გამომქვეყნებელი არ  მისდევდეს ინფორმაციის გამოქვეყნებისას გასათვალისწინებელ მნიშვნელოვან ასპექტებს. ასეთ შემთხვევაში, უმჯობესია, სხვა წყაროებს მიმართოთ.

კითხვარი აღებულია ტრენინგების სახელმძღვანელოდან "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში"