უცხ.ს.VIII.14.

მოსწავლეს შეუძლია საუბარი მისთვის საინტერესო/სასურველ თემაზე (საყვარელ გადაცემაზე, ფილმზე, გმირზე, მოგზაურობაზე და სხვა).

ინდიკატორები

  • აკონკრეტებს საუბრის თემას;
  • აკეთებს მცირე რეზიუმეს წაკითხულის, ნანახის, მოსმენილის გარშემო;
  •  გადმოსცემს საკუთარ დამოკიდებულებას, განწყობას, თვალსაზრისს;
  • მოსაზრების, დამოკიდებულების გადმოსცემისას გამოკვეთს მისთვის მნიშვნელოვან დეტალებს;
  • საუბრობს მომავლის გეგმებზე, სურვილებზე, ოცნებებზე.

რესურსები