უცხ.ს.VIII.13.

მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციას.

ინდიკატორები

  • მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს;
  • წინასწარი მომზადების საფუძველზე მონაწილეობს ისეთ სიმულაციურ სიტუაციებში, რომლებიც მოულოდნელ, უჩვეულო სიტუაციას ასახავს, რომლის დროსაც საჭირო ხდება თავის გამართლება, გაპროტესტება.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები