უცხ.ს.VII.9.

მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს სხვადასხვა ტიპის ტექსტი (მაგ., ესე, წერილი სასკოლო ან ახალგაზრდული ჟურნალისთვის) აქტუალურ თემაზე/საკითხებზე (მაგ., ძალადობა სკოლაში, ეკოლოგია და სხვა).

ინდიკატორები

  • აკეთებს შესავალს, გამოკვეთს განსახილველ საკითხს/ საკითხებს;
  • გადმოსცემს ნიშანდობლივ ინფორმაციას განსახილველ საკითხებთან მიმართებაში;
  • გადმოსცემს განხილული საკითხის შესახებ არსებულ სხვადასხვა შეხედულებას და განმარტავს მათ;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, თვალსაზრისს საკითხისადმი;
  • პირადი გამოცდილებიდან კონკრეტული მაგალითის მოხმობით განმარტავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
  • გამოაქვს დასკვნა;
  • ასათაურებს წერილს/სტატიას;
  • წერისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
  • მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები