უცხ.ს.VII.13.

მოსწავლეს შეუძლია ისეთ აქტუალურ საკითხებზე საუბარი, რომლებსაც საკითხავ ტექსტებში გაეცნო.

ინდიკატორები

  • გამოკვეთს საკითხს, პრობლემას;
  • განიხილავს მას სხვადასხვა ასპექტით;
  • გამოკვეთს დადებით და უარყოფით მხარეებს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას და განმარტავს მას პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით;
  • თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

რესურსები