უცხ.ს.VII.12.

მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე.

ინდიკატორები

  • მოუმზადებლად ახერხებს ინფორმაციის გაცვლას მისთვის კარგად ნაცნობ თემატიკაზე;
  • ამა თუ იმ საკამათო საკითხთან დაკავშირებით, მომზადების გარეშე გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, პოზიციას და განმარტავს მას (რა მოსწონს/არ მოსწონს, რატომ);
  • აკეთებს სხვადასხვა ტიპის არჩევანს და განმარტავს მას (მაგ., რომელი პერსონაჟი მოსწონს უფრო მეტად და რატომ, რომელ თვალსაზრისს ემხრობა და რატომ და სხვა);
  •  სპონტანურად რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე, აზუსტებს ინფორმაციას, აკეთებს კომენტარს;
  • გამოხატავს საკუთარ ემოციას, განწყობილებას;
  • აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ქცევებს საკუთარი პოზიციიდან;
  • იღებს/იძლევა ინტერვიუს აქტუალურ საკითხზე.

რესურსები