უცხ.ს.VI.6.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის თხრობითი ტექტი (მოთხრობა, ნოველა, ლეგენდა, იგავ-არაკი).

ინდიკატორები

  • სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
  • ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
  • ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა);
  • ამოიცნობს მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს;
  • განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
  • ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
  • ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
  • ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, კვანძის შეკვრა, განვითარება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, დასასრული);
  • ამოიცნობს მოვლენათა და პერსონაჟთა ავტორისეულ შეფასებებს.

რესურსები