უცხ.ს.VI.5.

მოსწავლეს შეუძლია ბიოგრაფიული ხასიათის ტექსტების (ბიოგრაფია, ავტობიოგრაფია, მოგონება, დღიური - როგორც ავტობიოგრაფიული ტექსტი) წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მთხრობელს;
  • განასხვავებს ერთმანეთისაგან ავტორს, მთხრობელს, ამბის მონაწილე პირს;
  • განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს (ეპოქა, დაბადების დროსა და ადგილ და სხვა);
  • ასახელებს პიროვნების მოღვაწეობის სფეროს, რომელშიც გაითქვა სახელი;
  • ამოიცნობს კარიერის ეტაპებს;
  • ამოიცნობს, რას ეყრდნობა ავტორი (საკუთარ მეხსიერებას, წერილობით წყაროს, სხვის მონათხრობს და სხვა);
  • ტექსტში მოცემული ინფორმაციის (საქმიანობის, ურთიერთობის, ქცევის) გააზრების საფუძველზე ახასიათებს პიროვნებას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები