უცხ.ს.VI.3.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
  • ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ ინფორმაციას;
  • ტექსტს ყოფს შინაარსობრივ ნაწილებად;
  • ამოიცნობს მოსაზრებებს კონკრეტულ საკითხზე;
  • მიჯნავს ფაქტს ვარაუდისაგან;
  • ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილს შორის არსებულ კავშირს (მიზეზშედეგობრივ, შეპირისპირებით, პირობით, ინდუქციურ და სხვა) და გამოაქვს სათანადო დასკვნა;
  • აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა.

რესურსები