უცხ.ს.VI.21.

მოსწავლე ფლობს სტრატეგიულ უნარ-ჩვევებს წარმატებული სწავლის ხელშესაწყობად და ენების ათვისების გასაადვილებლად.

ინდიკატორები

  • იყენებს მრავალფეროვან (კოგნიტურ, ემოციურ და მეტაკოგნიტურ) სტრატეგიებს კომუნიკაციური და ენობრივი უნარ-ჩვევების განვითარებისა და განმტკიცების ხელშესაწყობად;
  • იყენებს მრავალფეროვან სტრატეგიებს ენების სწავლის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად;
  • ეფექტურად იყენებს რესურსებს სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით;
  • მოსწავლე თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გასაუმჯობესებლად.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები