უცხ.ს.VI.16.

მოსწავლეს შეუძლია წარმოადგინოს ზეპირი მოხსენება (პრეზენტაცია) აქტუალური საკითხის, პრობლემის გარშემო.

ინდიკატორები

 • ასახელებს თემას;
 • შესავალ ნაწილში წარმოადგენს, გამოკვეთს პრობლემას;
 • გამოკვეთს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს;
 •  მოჰყავს ფაქტები, მაგალითები;
 • საუბრისას იყენებს ვიზუალურ მასალას;
 • საუბრობს მოსალოდნელ კავშირებზე;
 • გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კონკრეტული ინფორმაციისადმი/ განსახილველი საკითხისადმი;
 • წარმოადგენს პრობლემის გადაჭრის გზებს;
 • გამოაქვს დასკვნა;
 • საუბრისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 • მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები