უცხ.ს.VI.14.

მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციას.

ინდიკატორები

  • მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს;
  • წინასწარი მომზადების საფუძველზე მონაწილეობს ისეთ სიმულაციურ სიტუაციებში, რომლებიც მოულოდნელ, უჩვეულო სიტუაციას ასახავს, რომლის დროსაც საჭირო ხდება თავის გამართლება, გაპროტესტება (მაგ., ბიბლიოთეკაში ითხოვენ წიგნს მკითხველისაგან, მას კი ეს წიგნი ჩაბარებული აქვს; მგზავრი აღმოაჩენს, რომ მის ადგილზე სხვა ზის; მყიდველი აბრუნებს ნაყიდ ნივთს, რომელიც გაფუჭებული აღმოჩნდა და სხვა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები