უცხ.ს.V.7.

მოსწავლეს შეუძლია კომიქსის წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს კომიქსის სტრუქტურას;
  • განასხვავებს ერთმანეთისგან დიალოგური და თხრობითი ტექსტების დიზაინს;
  • ერთმანეთთან აკავშირებს ტექსტსა და ნახატს;
  • ამოიცნობს სახვითი და ტიპოგრაფიული ხერხებით გამოხატულ ემოციებს, განწყობილებებს (მაგ. მსხვილი შრიფტი ყვირილის, ბრაზის აღსანიშნავად და სხვა);
  • ამოიცნობს ეპიზოდების შინაარსს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
  • ამოიცნობს ნახატებსა თუ ტექსტში მინიშნებულ, იმპლიციტურ ინფორმაციას კულტურის სფეროდან (მაგ. ეპოქა, ქვეყანა, ისტორიული მოვლენა, ამა თუ იმ სოციალური წრის ტიპური წარმომადგენელი და სხვა).

რესურსები