უცხ.ს.V.5.

მოსწავლეს შეუძლია ბიოგრაფიის წაკითხვა და გაგება

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მთხრობელს;
  • განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს (ეპოქა, დაბადების დრო და ადგილი და სხვა);
  • ასახელებს პიროვნების მოღვაწეობის სფეროს, რომელშიც გაითქვა სახელი;
  • ამოიცნობს კარიერის ეტაპებს;
  • ტექსტში მოცემული ინფორმაციის (საქმიანობის, ურთიერთობის, ქცევის) გააზრების საფუძველზე ახასიათებს პიროვნებას.

რესურსები