უცხ.ს.V.26.

მოსწავლეს შეუძლია დაამუშაოს ინფორმაცია მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების მიზნით.

ინდიკატორები

  • აღქმა-დამახსოვრების ხელშესაწყობად და ინფორმაციის ორგანიზებისათვის ქმნის/იშველიებს სხვადასხვა რესურსს (მაგ., სემანტიკურ რუკა, სქემატურ ჩანაწერებ, ტაბულა, გრაფიკ, მონაცემთა ბაზა და სხვა), ავლენს ლოგიკურ კავშირებს ინფორმაციის სხვადასხვა ნაწილს შორის;
  • სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით ახარისხებს, აჯგუფებს მოპოვებულ ინფორმაციას.

რესურსები