უცხ.ს.V.24.

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სტრატეგიული უნარები წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად. 

ინდიკატორები

 • სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
 • მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებს ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 • სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების წამოჭრისას ცვლილებები შეაქვს სტრატეგიებში;
 • საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 • სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 • მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 • თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 • ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ გამოცდილებას ერთმანეთთან, განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლის პროცესში;
 • აანალიზებს შეცდომებს, ხარვეზების მიზეზებს;
 • მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ასწორებენ);
 • შედეგებზე დაკვირვების შედეგად აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 • აანალიზებს წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზებს მათი შემდგომში გათვალისწინების მიზნით;
 • ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ., სათანადოდ არ გამოიყენა რესურსი, ვერ გამოკვეთა აქტივობის მთავარი ამოცანა, გამოტოვა ერთი ეტაპი, ამოცანა დაუძლეველი მოეჩვენა, იყო უგუნებოდ და სხვა);
 • ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 • საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს. 

რესურსები