უცხ.ს.V.18.

მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი მოხსენების წარმოდგენა (პრეზენტაციამისთვის საინტერესო თემაზე.

ინდიკატორები

  • ასახელებს თემას;
  • შესავალ ნაწილში წარმოადგენს განსახილველ საკითხებს;
  • მოჰყავს ფაქტები, მაგალითები;
  • საუბრისას იყენებს ვიზუალურ მასალას;
  • თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს;
  • გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კონკრეტული ინფორმაციისადმი/ განსახილველი საკითხისადმი;
  • გამოაქვს დასკვნა.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები