უცხ.ს.V.17.

მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი.

ინდიკატორები

  • გადმოსცემს წაკითხული/მოსმენილი ტექსტის შინაარსს;
  •  გადმოსცემს ფილმის, წიგნის სიუჟეტურ ხაზს, გამოკვეთს მნიშვნელოვან დეტალებს;
  •  აკეთებს რეზიუმეს, გადმოსცემს მთავარ თემას, განხილულ საკითხებს, ტექსტში ასახულ განსხვავებულ თვალსაზრისებს, გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
  •  საუბრისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
  •  მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

რესურსები