უცხ.ს.V.12.

მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული ტექსტი (ტურისტული გზამკვლევი, ინფორმაციული ბროშურა).

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს ადრესატს (მაგ., რეგიონში მცხოვრები უცხოელ თანატოლებ, დამეგობრებული სკოლის მოსწავლეებ);
  • განსაზღვრავს ტექსტის ფორმატს;
  • განსაზღვრავს მიზანს (მაგ., ტურისტების ინფორმირება რეგიონში არსებული ღირსშესანიშნაობების შესახებ, უცხოელი თანატოლების მოზიდვა რეგიონში და სხვა);
  • მიზნიდან გამომდინარე ადგენს რუბრიკებს (მაგ., ღირშესანიშნაობები, გასართობები, ცნობილი ადამიანები, ადგილობრივი კერძები და სხვა);
  •  თითოეული რუბრიკისთვის წერს მოკლე ინფორმაციულ ტექსტებს, სადაც აღწერს დეტალებს და იძლევა შეფასებებს;
  • იძლევა ინსტრუქციებს;
  • იძლევა შესაბამის რჩევა-დარიგებებს;
  • შესაბამისად აფორმებს ტექსტს (ფოტო, ნახატი, რუკა, გეგმა და სხვა);
  • მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები