უცხ.ს.IV.8.

მოსწავლეს შეუძლია კომიქსის წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • განასხვავებს ერთმანეთისგან დიალოგური და თხრობითი ტექსტების დიზაინს;
  • ერთმანეთთან აკავშირებს ტექსტსა და ნახატს;
  • ამოიცნობს სახვითი და ტიპოგრაფიული ხერხებით გამოხატულ ემოციებს, განწყობილებებს (მაგ. გამსხვილებული შრიფტი ყვირილის, ბრაზის აღსანიშნად და სხვა);
  • ამოიცნობს ეპიზოდების შინაარსს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
  • ამოიცნობს ნახატებსა თუ ტექსტში მინიშნებულ იმპლიციტურ ინფორმაციას კულტურის სფეროდან (ეპოქა, ქვეყანა, ისტორიულ მოვლენა, ამა თუ იმ სოციალური წრის ტიპურ წარმომადგენელ და სხვა).

რესურსები