უცხ.ს.IV.6.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის ინფორმაციული ტექსტი (მაგ., მასალა საყმაწვილო ენციკლოპედიიდან, სტატია საყმაწვილო ჟურნალიდან/გაზეთიდან, ცნობარი და სხვა).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
  • ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ ინფორმაციას;
  • ტექსტს ჰყოფს შინაარსობრივ ნაწილებად;
  • ამოკრებს ინფორმაციას დიფერენცირებულად და აჯგუფებს სხვადასხვა ნიშნით;
  • მიჯნავს ფაქტს ვარაუდისაგან, შეფასებისაგან;
  • აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები