უცხ.ს.IV.5.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს მრავალსაფეხურიანი ინსტრუქცია  (მაგ., კომპლექსური დავალების ინსტრუქცია, რჩევა-დარიგება, თამაშის  წესები, რეკომენდაციები და სხვა)

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ადრესატს;
  • ამოიცნობს შესასრულებელ ქმედებებს;
  • ამოიცნობს ქმედებათა შესრულების თანამიმდევრობას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები