უცხ.ს.IV.28.

მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის დამუშავება მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების მიზნით.

ინდიკატორები

  • აღქმა-დამახსოვრების ხელშესაწყობად მიმართავს ინფორმაციის ორგანიზების სხვადასხვა ხერხს (სემანტიკურ რუკა, სქემატურ ჩანაწერებ, ტაბულა, გრაფიკ, მონაცემთა ბაზა და სხვა), ავლენს ლოგიკურ კავშირებს ინფორმაციის სხვადასხვა ნაწილებს შორის;
  • სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით ახარისხებს/აჯგუფებს მოპოვებულ ინფორმაციას.

რესურსები