უცხ.ს.IV.22.

მოსწავლე იცნობს სამიზნე ქვეყნის/ქვეყნების სოციოკულტურის რეალიებს.

ინდიკატორები

  • იცნობს ყოფით სიტუაციებში ქცევის წესებს (მაგ., მისალმება, დამშვიდობება, მიპატიჟება, სტუმრობა, პურობის რიტუალები და სხვა);
  • იცნობს საზოგადოებაში ქცევის წესებს;
  • იცნობს სამიზნე ქვეყნების ტრადიციებს, ადათებს, ზნე-ჩვეულებებს.

რესურსები