უცხ.ს.IV.18.

მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი.

ინდიკატორები

  • გადმოსცემს მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის შინაარსს;
  • გადმოსცემს რაიმე შემთხვევის მნიშვნელოვან დეტალებს;
  • ჰყვება ამბავს;
  • აღწერს რეალურ თუ წარმოსახვით მოვლენას;
  • მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

რესურსები