უცხ.ს.IV.13.

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის შედგენა, რომელშიც ავლენს თვითგამოხატვის უნარს.

ინდიკატორები

  • კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით აყალიბებს საკუთარ დამოკიდებულებას და განმარტავს მას;
  • აღწერს ნანახით, წაკითხულით მიღებულ შთაბეჭდილებებს;
  • ცვლის ამბის დასასრულს საკუთარი წარმოსახვით;
  • რამდენიმე სიტყვით განავრცობს გადმოცემულ ამბავს.

რესურსები